1. juli-kommisjonen kritiserte politiet for å mangle minstekrav til utrykningstid. Fortsatt har ikke Politidirektoratet gjort noe for å undersøke responstiden.

Et konsulentfirma sjekket i 2008 gjennomsnittlig utrykningstid i fem utvalgte politidistrikter. Hvordan responstiden har utviklet seg siden da, og hvor lang tid politiet bruker i resten av landet, vet Politidirektoratet (POD) ingenting om.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik bekrefter overfor BT at POD ikke har tatt initiativ til noen slik undersøkelse, heller ikke etter at 22. juli-kommisjonen i august kritiserte politiet på dette punktet.

Siste måling i 2008

— Det pågår et arbeid i Justisdepartementet med å følge opp Gjørv-kommisjonens rapport. En del av dette dreier seg om å vurdere om det skal innføres krav til responstid, sier Refvik.

— Hvordan kan man vurdere det når dere ikke vet hva responstiden er i dag?

— Da må du snakke med departementet som har ansvaret for oppfølgingen av rapporten. Jeg ønsker ikke å gå inn i denne diskusjonen så lenge det arbeidet pågår, sier Refvik.

Gjørv-kommisjonen mener det må stilles krav til responstiden. Rapporten kritiserer POD for ikke å ha målt tidsbruken.

«Det fremstår derfor for kommisjonen som politiet har utviklet mål på de områdene som er enklest å måle – ikke nødvendigvis på de områdene der klare mål og forventninger er viktigst», skriver kommisjonen.

I undersøkelsen fra 2008 ble utrykningstiden sjekket i politidistriktene Oslo, Vestfinnmark, Nordmøre og Romsdal, Søndre Buskerud og Nord-Trøndelag. I Oslo tok det i snitt syv minutter fra politiet fikk melding om en hendelse til første patrulje var på stedet. Lengst tid, ti minutter, tok det i Nord-Trøndelag.

Mangler datasystem

I Politidirektoratets rapport «Politiet mot 2020» trekkes det frem flere argumenter mot å innføre krav til responstid:

POD mente undersøkelsen viste at responstiden var akseptabel i de fleste tilfeller.

Et slikt krav kan føre til at kjappe oppdrag prioriteres foran de mest alvorlige.

Politiet har ikke noe datasystem for å måle tidsbruken. Et nytt målesystem vil kreve store ressurser.

Til tross for skepsisen fra sentralt hold har flere politidistrikter – blant dem Hordaland – satt i gang prosjekter på eget initiativ for å vurdere om de skal innføre krav til responstid.

Sogn og Fjordane startet stoppeklokken i begynnelsen av september og vil fortsette målingene frem til nyttår. Registreringen skjer manuelt – på papirskjemaer.

Snitt: 30 min.

De foreløpige tallene viser en gjennomsnittlig tidsbruk på 30 minutter, opplyser politimester Johan Brekke. Det er over tre ganger så lang tid som i undersøkelsen fra 2008. — Det er ikke sikkert at det tallet er så ille, men ambisjonen må være at det skal bli bedre. Nå vil vi sette oss ett eller flere realistiske mål for 2013 og sette i verk tiltak for å bedre beredskapen. Det er en pågående diskusjon hos oss for tiden, sier Brekke.

Politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt mener det finnes flere gode grunner til å innføre krav til responstid.

— I dag blir vi målt på hvor lang tid det tar å etterforske og påtaleavgjøre alvorlige voldssaker, men det finnes ingen mål på hvor lang tid vi bruker på å rykke ut for å forebygge eller begrense de samme voldsepisodene. Etter min mening er det helt naturlig at vi blir målt på det operative politiarbeidet. Folks tillit til politiet er avhengig av at vi kommer når det er bruk for oss, sier Aas.

Han er ikke redd for at raske oppdrag blir prioritert foran viktigere saker som tar lengre tid.

— De som tror at det blir resultatet, undervurderer både ledelsen i politidistriktene og politifolk generelt. Det er allerede en forhåndsprioritering av alle oppdrag som blir lagt inn i politiloggen. Så må politikerne ta stilling til hvilke mål vi skal sette oss. Etter min mening må vi ha en differensiert responstid som varierer etter geografi og type oppdrag. Det er helt urealistisk at vi skal ha samme utrykningstid i distriktene som i byene, sier Aas.

HARD DOM: Alexandra Bech Gjørv ledet 22. juli-kommisjonen som mener det må innføres krav til responstid. Rapporten peker på at politiet har klare mål når det gjelder fotobokser, men ikke når det gjelder beredskap eller responstid. ARKIVFOTO: