Bystyret ber nemlig byrådet vurdere en alternativ turveitilkomst fra Vestparken til Alvøen. Dette alternativet skal være politisk behandlet før det tas stilling til om broene som er planlagt i parken skal realiseres.

Byrådet ønsker for å binde sammen øyene i området for å kunne tilby turgåerne en mulighet for å gå rundtur i området.

Bt.no har tidligere skrevet om grunneierne som hadde innsigelser mot planene for den nye parken, som har vært planlagt i åtte år. Alvøen Gård ønsker ikke bygging av de tre planlagte broene.

Sameiet Loddefjord/Hetlevik, som ønsker å bygge boliger nord for Vestparken, ber at hele området skal inn i reguleringsplanen og bli regulert som en enhet. Dette mener de er en rimelig motytelse for å gi fra seg 300 måls tomt til Vestparken. Det er ikke Byrådet enig i. De vil ha boligtomten, som ligger utenfor Vestpark-området, regulert for seg og behandlet som egen sak.

På forslag av Ap vedtok derfor flertallet at det omstridte området på Peneset skal vurderes lagt ut til boligformål. I vedtaket heter det at Laksevåg bydel trenger nye boligarealer til erstatning for sikringssonen rundt Haakonsvern, og at Peneset ligger nært infrastruktur og kan være del av den vedtatte fortettingsstrategien.

For øvrig vedtok bystyret følgende:

Kan selge kinoaksjer

Bystyret har vedtatt å gi byrådet fullmakt til å forhandle frem et salg av 49 prosent av aksjene i Bergen kino. Forslaget fikk flertall med 38 av 67 stemmer. Det var partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet som stemte for forslaget. Venstres forslag om å kun å utrede salg av kinobygget «Magnus Barfot», fikk ikke flertall. Det gjorde heller ikke Arbeiderpartiets forslag om å avlyse hele salget. Dersom byrådet finner en kjøper av aksjene, skal saken tilbake til bystyret for endelig godkjenning.

Bergen Parkering blir AS

Bergen Parkering KF blir avviklet fra 31. desember 2010. Da skal organisasjonen deles opp i aksjeselskap og kommunal etat. Flertallet i bystyret mener at dette er en nødvendig oppsplitting for å skille de konkurranseutsatte delene av foretaket fra de kommunale oppgavene. Det er driften av parkeringsanleggene som nå skal konkurranseutsettes, til tross for at opposisjonen mente det måtte holde å skille dette ut i et eget kommunalt foretak.

... og kanskje blir havnen AS

Bystyret ønsker at forvaltningen av Bergen Havn organiseres som et interkommunalt selskap, mens driften legges til ett eller flere aksjeselskaper. Det vedtok bystyret til en høringsuttalelse om alternative selskapsformer for Bergen og omland havnevesen. Det er uenighet mellom Bergen og de andre eierkommunene om hvordan havnevesenet skal organiseres.

Ja til elbiler i Jonsvollkvartalet

Bystyret godkjente Sparebanken Vests søknad om reguleringsendring for Jonsvollkvartalet. I vedtaket godkjennes parkering for 96 biler, men 95 prosent av dem må være elbiler. Fylkesmannen har allerede varslet innsigelse mot vedtaket. Flere i opposisjonen tviler på om parkeringsplassene vil bli benyttet til elbiler. – Mener byrådet at besøkende til banken skal tvinges til å kjøpe e-bil? undret Lillian Blom (SV).

Friluftsområde på Milde regulert

Bystyret vedtok en reguleringsplan for friluftsområdene Herøya og Herøysundet. Områdene ligger sør for Mildehalvøya

Hensikten med planen er å klarlegge rammer for etablering av friområdet. Eksisterende eiendommer med hytter og naust skal skjermes. Ved Skipanesvegen skal det bygges en parkeringsplass for 100 biler til brukere av området.