Lørdagensstore nyhet for mange vestlandsdelegater på Høyres landsmøte, var detkommunalminister Jan Tore Sanner som kom med:

Regjeringenvil legge frem et forslag om å innføre fergeavløsningsordning også forfylkesveier når revidert statsbudsjett legges frem i midten av mai.

I praksisbetyr det at mange broprosjekter eller undersjøiske tunneler kommer langt nærmere realisering.

Får beholdefergepengene

— Fergeavløsningbetyr at staten lover at de pengene fylket i dag får til fergedriften, skal defå beholde i et visst antall år også etter at fergen legges ned og en bro stårklar, sier Sanner.

LOVER PENGER: Statsråd Jan Tore Sanner (H). ARKIVFOTO: Scanpix

I dag er deten slik ordning for riksveier, men på fylkesveinettet forsvinner statsstøttenden dagen et fergesamband legges ned. Det har gjort det lite fristende å byggebroer på fylkesveiene, fordi de har vært vanskelige å finansiere.Nå vilfylkene kunne lånefinansiere broene og betale ned lånene med en kombinasjon avbompenger, som erstatter fergebillettene, og fergeavløsningsmidler fra staten.

— Dette erutrolig god distriktspolitikk, som vil knytte sammen kommuner og områder på enlangt bedre måte enn i dag. En slik ordning har vært etterlyst i mange år, ikkeminst her vest hvor vi har så mange fergesamband, sier Torill Eidsheim,stortingsrepresentant for Høyre fra Hordaland.

Jubel iMasfjorden

Hun haddemed seg ordførerne Liv Kari Eskeland fra Stord og Karstein Totland fraMasfjorden, som begge har jobbet med broprosjekter som nå kan få grønt lys.

— Dette erveldig deilig. Nå tror jeg vi skal klare å få bygget broen vi planlegger overMasfjorden, sier Totland.

I hanskommune er det planer om bro som skal erstatte fergesambandet mellomMasfjordnes og Duesund, et av de korteste fergesambandene i vest. Broen skalbli 700 meter lang, og planen er å bygge den som en flytebro med sluseåpningmidt på.

— Vi ønsker åbygge den med ny og billigere teknologi, og hos oss er alle villige til åbetale bompenger en stund. Fergeavløsningsmidler kan være den siste brikken somgjør at finansieringen faller på plass, sier han.

...og iStord

Liv KariEskeland tror dette er gode nyheter for planene om bro til Huglo, øyen somligger øst for Stord. På Huglo bor det 91 mennesker, som i dag har fergeforbindelsetil Jektevik. Den må også skoleelevene reise med.

— Vi har etgryteklart prosjekt for bro som vi har måttet legge på is på grunn av mangel påfinansiering. Nå kan fylket bruke pengene de i dag bruker på fergedriften til åfinansiere bro, som vil gi en varig verdi for innbyggerne der ute.- Men er detsamfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge broer til alle små øysamfunn?

— Ja, i hvertfall så lenge alternativet er dyr fergedrift. Det er ingen som mener at vi skalavfolke disse bygdene, sier Eskeland.

Vil ikke sihvor lenge

Også Sannermener det er en god investering å erstatte ferger med bro, selv til steder dertrafikkgrunnlaget er lite.

— Jeg synesdette er et rimelig krav. Staten vil ikke bruke mer penger enn vi uansett haddegjort til fortsatt fergedrift, sier han.

— Broer vilogså bidra til å binde kommuner sammen. Er det en motivasjon at dette skalbidra til mer kommunesammenlåing?

— Nei, dethar jeg ikke tenkt på. Dette er et svar på ønskene som er kommet fra helelandet, sier Sanner.

Nøyaktig hvordanordningen blir, og hvor mange år fylkene får beholde fergepengene, vil ikkestatsråden røpe før revidert nasjonalbudsjett legges frem. Ryktene pålandsmøtet sier 30 år, mens andre håper på opptil 40 år.