— Det er alle de som sliter med å lære fordi de har ulike funksjonshemninger, som jeg beundrer, sier Annelise Olsen, senterleder ved Eikelund kompetansesenter og Vestlandet kompetansesenter, som kjenner en ydmykhet når hun mottar denne medaljen. Hun føler at det er samtlige ansatte ved senteret som hedres når hun tildeles medaljen.

Drivende kraft

— Hele ditt yrkesaktive liv har du viet til elever med ulike lærevansker og funksjonshemninger. Du har vært en drivende kraft i arbeidet med å bedre det pedagogiske tilbudet og livskvaliteten til disse gruppene, sa assisterende fylkesmann Johan B. Synnevåg da han overrakte medaljen.

Annelise Olsen var ferdig utdannet lærer i 1959. Hun tok første avdeling spesialpedagogikk alt i 1961 og tok som den første fra Vestlandet annen avdeling ved linje for retarderte og hjerneskadde, ved Statens Spesiallærerhøyskole i 1964. Hun kom til Eikelund alt i 1967, var senterleder under den krevende omstillingsprosessen i 90-årene da senteret mistet to tredjedeler av stillingene og har de siste år ledet Vestlandet kompetansesenter.

Nærmere 90 mennesker var samlet i kantinen ved Vestlandet kompetansesenter i Sandbrekkeveien da medaljen ble tildelt. Alf Kvalheim fra Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede, som har fulgt henne de fleste år, forteller at Annelise Olsen husker de fleste elever ved navn og har skapt trygghet for dem midt i alle deres vansker.

Varm og ryddig

Mange benyttet anledningen til å fremheve ulike sider ved Annelise Olsens arbeid. Avdelingsdirektør Øystein Stette i Utdanningsdirektoratet karakteriserte henne som klok, varm, ryddig og diplomatisk, samtidig som hun kan være svært skarp. Han fremhevet hennes lederkompetanse og mente hun har bidratt sterkt til å utvikle Vestlandet kompetansesenter til et kraftsenter for barn og unge.

Steinar Sandstad, tidligere direktør i Statped., nå prosjektdirektør i Utdanningsdirektoratet, fremhevet hennes evne til å omgås ulike mennesker. Samtidig som hun har taklet hverdagens utfordringer, har hun alltid hatt evnen til å holde fast på de langsiktige mål.

Evne til samarbeid var noe av det mange trakk frem i sine hilsener. Johan B. Synnevåg pekte på hvordan Annelise Olsen bygde opp kompetanse hos de ansatte og la til rette for samarbeid mellom lærere og miljøterapeuter. Hun bidro samtidig til sterkt samarbeid med elevenes hjemmeskoler og ulike instanser på hjemstedet.

— Du har frontet faglig samarbeid på tvers av tradisjonelle spesialpedagogiske sektorer og har gått i bresjen for samarbeid med forvaltning, Universitet og andre utdannings- og kompetansesentre med mål å skape en inkluderende skole for alle, sa han.