Samtidig er en tidligere kjemirådgiver i firmaet, som nå har skiftet navn til Alexela Sløvåg AS, frifunnet.

Fra før har selskapet vedtatt en bot på to millioner kroner for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann— og eksplosjonsloven.

Styrelederen syk

Den tidligere styrelederen i selskapet, Trond Emblem, var sykmeldt under rettssaken, og han får sin sak opp neste år. Både han og Berland ble dømt til et og et halvt års fengsel da saken var oppe i tingretten.

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim er fornøyd med at Berland er dømt på alle tiltalepunkter.

— Men når det gjelder straffutmåling mener vi at det skulle vært ilagt en strengere straff enn det lagmannsretten kom til. Vår påstand var tre år og seks måneder. Nå vil vi bruke ankefristen til å vurdere om vi skal anke til Høyesterett over straffutmålingen, sier Høviskeland til bt.no.

Ankefristen er fjorten dager.

Økokrim vil også vurdere å anke til Høyesterett over frifinnelsen av rådgiveren.

Helsefare

Det var i mai 2007 to tanker eksploderte på Vest Tank sitt anlegg i Gulen. I tillegg til at folk på bedriften var i livsfare, skapte eksplosjonen helsefare for folk i nabolaget. Mange fikk betennelsesreaksjoner, kvalme og hodepine.

Berland ble dømt på alle tiltalepunkter. Under straffutmålingen uttaler lagmannsretten blant annet:

«I denne saka tilseier allmenne omsyn ein streng reaksjon. Den gjeld uløyves og uforsvarleg drift av eit anlegg med stort potensiale for alvorleg forureining og fare for liv og helse for arbeidstakarar og folk i grannelaga". Videre heter det at «Etter lagmannsretten sitt syn prioriterte dagleg leiar omsynet til å utvikla drifta i Vest Tank AS, for å kunna få til gode økonomiske resultat, framfor omsynet til forsvarleg drift ved anlegget i Sløvåg.»

Kjemirådgiver Karl-Jan Erstad som var tiltalt for å ha gitt råd til renseprosessen som førte til eksplosjonen, ble frifunnet under dissens. To av rettens dommere mente at han også skulle dømmes. I tingretten ble han dømt til betinget fengsel i 45 dager.