ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no — Men vi har bedt om faglige innspill fra en rekke instanser, deriblant Havforskningsinstituttet, om hva vi kan og bør gjøre med problemet på kort sikt, sier avdelingsdirektør Per W. Schive i Miljøverndepartementet til BT.Han sier Norge har valgt å prioritere arbeidet med å få på plass globale regler rundt ballastvann, fremfor å vedta egne nasjonale restriksjoner og forbud slik en rekke andre land har gjort. - Hvilken tidshorisont har den norske strategien?- I 2003 skal IMO (Den internasjonale Sjøfartsorganisasjonen) etter planen vedta forpliktende internasjonale regler om denne type utslipp. Det er dessverre ikke gjort over natten å få vedtatt et internasjonalt regelverk, sier Schive.Han regner med at utslipp av ballastvann blir et sentralt tema på Nordsjøkonferansen, som arrangeres i Bergen i mars neste år.Høyre krever at det øyeblikkelig blir innført et norsk regelverk, som sørger for at fartøyer i internasjonal trafikk ikke tømmer ballastvann i norske fjorder.- Dagens praksis åpner for spredning av giftalger også i andre farvann enn på Sørlandet. Det kan gjøre uopprettelig skade for norsk oppdrettsnæring, sier stortingsrepresentant Ivar Kristiansen. Han vil nå ta saken opp med miljøvernminister Siri Bjerke.