Fra slutten av juni til slutten av juli økte gjennomsnittlig ventetid med to uker både for nødvendig og for annen helsehjelp.

1. august var ventetiden 78 dager for pasienter som venter på nødvendig helsehjelp. Pasienter som i månedsskiftet juli/august, ventet på annen helsehjelp, måtte vente gjennomsnittlig 98 dager på behandling.

Flere fristbrudd

I juni var det ennå ikke registrert noen fristbrudd som følge av innstrammingstiltakene som styret vedtok i februar.

Men i september kommer de. I midten av september vil inntil flere titalls pasienter som venter på operasjon for alvorlige tarmlidelser få beskjed om at Haukeland ikke har kapasitet til operasjon innen fristen pasientene opprinnelig har fått avtalt. I stedet må de sendes til andre sykehus. Men det blir Helse Bergen som må betale regningen.

Seksjonsoverlege Gunnar Baatrup er alvorlig bekymret for køen som hoper seg opp.

— Alle kreftpasienter prioriteres først Men etter innstrammingene styret påla oss i februar, har operasjonskapasiteten blitt redusert fra ca. 100 til 70 operasjoner pr. måned. Det betyr at vi samtidig ikke klarer å holde unna køen av pasienter med andre alvorlige tarmlidelser som venter på operasjon, sier Baatrup.

Foreløpig finnes det ingen prognoser for hvor mange brudd på ventelistegarantien det vil bli for den samlete virksomheten på Kirurgisk klinikk. Men ledelsen der frykter at også andre pasientgrupper må overføres til operasjon på andre sykehus fordi Haukeland ikke klarer å oppfylle ventelistegarantien.

- Pasientrettigheter truet

Hovedtillitsvalgt for overlegene, Kjell Vikenes er alvorlig bekymret for situasjonen, sier han.

— For å nå kravet om driftsbalanse til nyttår, må vi spare 200 millioner kroner. I praksis vil det si en driftsreduksjon på inntil 40 millioner kroner pr. måned. Jeg tror ikke noen i styret regner det som mulig, sier han

Vikenes venter at styret i dag gir klar beskjed til eieren, Helse Vest og staten ved helseminister Sylvia Brustad om at det blir umulig å nå kravet om balanse i regnskapene allerede ved årsskiftet.

Vikenes var i vinter med og stilte seg i spissen for en aksjon for å få rettet opp skjevfordelingen av sykehusmidlene mellom helseregionene.

— Så lenge ikke myndighetene er villig til å rette opp skjevfordelingen fullt ut, er det umulig å rette opp underskuddet, sier Vikenes.

Varsler nye aksjoner

Han er forberedt på å gå på nye runder med helsemyndighetene om de ikke nå forstår at sykehustilbudet blir sterkt svekket som følge av underfinansieringen i helse Vest.

— En fersk rapport fra SINTEF Helse bekrefter at skjevfordelingen fortsatt er like ille. Vi venter nå at den rød-grønne regjeringer gjør alvor av å innfri løftene e sine i budsjettet for 2007, sier hovedtillitsvalgt for overlegene.

BAK I KØEN: Pasienter med alvorlige tarmlidelser må i høst regne lengre ventetid på Haukeland Universitetssykehus fordi det er begrenset operasjonskapasitet etter pålagte innstramminger. Her utfører overlege Asgaut Viste en gastrostopi-undersøkelse på en pasient. FOTO: JOAKIM ENGER
Joakim S. Enger