På fredagens byutviklingskonferanse i Grieghallen var Helge Eidsnes blant foredragsholderne.

Den tidligere brannsjefen i Bergen kommune er blitt regionveisjef for Statens Vegvesen. I innlegget sitt var han klar og tydelig på hvilke utfordringer Bergen står overfor de kommende årene:

  • Befolkningsveksten øker
  • Køproblemene øker
  • Veinettet har kapasitetsproblemer
  • Luftkvaliteten blir verre Eidsnes refererte også til den nasjonale transportplanen (NTP), som legger føringer for samferdselsutviklingen i Bergen.

— Trafikk bør reguleres ved bruk av tidsdifferensierte bompenger, står det. Dette er en het potet i Bergen, og som tidligere brannsjef har jeg sjekket rømningsveiene før jeg kom hit, sa han.

Mer kollektiv

Overfor BT etterpå legger han ikke skjul på at vegvesenets rolle i samfunnsutviklingen har endret seg.

— Det har vært et paradigmeskifte. Vi har gått fra å være en tradisjonell veibygger til å se på det samlede transportbehovet. Vi er blitt en sentral samfunnsutvikler, som ikke bare skal se på trasévalg, men også se på hvilke transportmidler man kan benytte.

Regjeringen og departementet har staket ut kursen for samferdselsutviklingen. Den neste NTP vil tydeliggjøre kursen, ifølge Eidsnes.

Tidligere denne uken skrev BA om den kommende bompengepakken i Bergen. Der kommer det frem hvilke prosjekter fylkeskommunen vil prioritere i årene frem til 2025. Blant tiltakene er ny tunnel under Skansen. Eidsnes og vegvesenet jobber i disse dager med å sende inn sine faglige råd til NTP for hva som bør prioriteres fremover.

— Jeg har ikke lyst å si noen om vår prioritering ennå. Men man får nok ikke bygget alt i denne omgang. Behovet er større enn det man kan forvente å få gjennomført, sier Eidsnes, som presiserer at det er et politisk spørsmål hvor stor den økonomiske rammen skal være.

Sikkerhetskrav

Veisjefen fremhever sikring av tunneler som et av de viktigste tiltakene på neste NTP.

— Oppgradering av veitunneler blir sentralt fremover. EU har inne krav om sikkerhetsgodkjenning innen 2019, sier Eidsnes, og legger til rassikring som et annet viktig moment.

— Skansetunnel har dere ikke nevnt i deres tidligere forslag?

— Jeg skjønner ønsket om Skansetunnel, men man må også se på hva en slik tunnel vil medføre av økning i privatbilismen, svarer Eidsnes.