Hvor og når bergenserne skal reise sine nye boliger er egentlig fastlagt for flere år fremover. Fremtidsfasiten heter kommuneplanens arealdel, som er det overordnete planleggingsverktøyet for byens byråkrater og politikere.

Sammen med plansjef Torbjørn Nævdal, seksjonslederne Nils R. Høysæter og Bente Florelius ved kommunens planavdeling har Bergens Tidende gjennomgått den gjeldende kommuneplanen som gir en pekepinn om byens utvikling helt frem til 2019.

Annethvert hus

Bergen skal fortsatt vokse i sør. De fire siste årene har nesten halvparten av all boligbygging i kommunen kommet i Fana og Ytrebygda.

Får planleggerne rett, skal de samme to bydelene få 40 prosent av all nybygging de neste 15 årene.

Den sterke veksten av boliger og arbeidsplasser sør i byen fører igjen til sterk trafikkvekst.

— På deler av ringvei vest-traseen regner vi med at trafikken vil øke hele 70 prosent, sier seksjonsleder Nils R. Høysæter og legger til:

— Beregningene som er gjort for trafikkvekst til og fra Fana og Ytrebygda, er litt avhengig av hvordan vi fordeler veksten på transportmidlene. Hvis vi fortsetter trenden med nedgang i kollektivbruken og oppgang for bilbruk, har vi et kjempeproblem i 2015, sier han.

Nye boliger langs bybanen

Bybane er stikkordet for kollektivbruk sørover. I forbindelse med bybaneprosjektet har planavdelingen foretatt en analyse som viser at det er plass til 20.000 nye boliger innen 800 meter gangavstand til bybanen. 3-4.000 av disse kan bygges i nær tilknytning til de nye stasjonene.

Det er mange boliger sett i forhold til at Bergen får ca. 1000 nye boliger årlig.

Tallet på arbeidsplasser langs banen kan økes med 10.000-30.000, samtidig som byen tar vare på grønne lunger, viser den samme analysen.

Også i andre bydeler må en større del av boligbygging skje i nærheten av kollektivknutepunkt. Trafikken kommer til å øke kraftig også fra nord og vest. Flere må reise kollektivt, påpeker Høysæter.

Den nye sjøsiden

Iblant går utviklingen helt på tvers av vedtatte planer. Kommunedelplanen for Sandviken var så vidt ferdig trykket, da de første utbyggerne meldte seg med lekre skisser av nye boligblokker langs sjøsiden i Sandviksbukten. På kaier som i den rykende ferske kommunedelplanen er avsatt til næringsvirksomhet.

Byggeplanene i Sandviken føyer seg inn i en trend. Også langs Damsgårdssundet, ved sørenden av Store Lungegårdsvann og på Nøstet er det planer om storstilt byfornying og boligbygging. Tusenvis av nye sjøvendte boliger, hvis alle utbyggerne gjennomfører planene sine.

Med støtte fra Husbanken har planavdelingen nå engasjert tre arkitektgrupper som har fått i oppdrag å skape noen fremtidsbilder for Damsgårdssundet, Nøstet og Sandviken.

For Store Lungegårdsvannet ble det arrangert en idékonkurranse om fremtidig bruk.

Fremtidsbildene skal gi både politikerne og utbyggerne litt hjelp til å se planene sine i sammenheng.

— Det er viktig å ta debatten om hva vi ønsker at sjøsiden av Bergen skal bli, sier Bente Florelius.

Fremtidsbildene skal blant annet vise hvordan allmennheten vil få adgang til sjøen. Både langs Damsgårdssundet og Sandviken ønsker planleggerne en strandpromenade. Fra Damsgård drømmes det om en ny gangbro, som kan knytte bydelen enda tettere opp mot sentrum.

Fremtidsbildene offentliggjøres i januar. Neste år starter arbeidet med en ny arealplan som peker helt frem mot 2023. Så vil tiden vise om terrenget stemmer med kartet. Som plansjef Torbjørn Nævdal så edruelig uttrykker det:

— Vi kan hindre gjennom planvedtak. Det er opp til andre å sørge for at ting skjer.