• Færre parkeringsplasser og høyere parkeringsavgifter.
  • Stengning av gater for privatbiler.
  • Dyrere bomavgifter på de tider av døgnet der trafikken er størst.
  • Etablering av lokale miljøsoner.

Dette er noen av tiltakene samferdselsminister Torild Skogsholm foreslår kan innføres. Hun legger i dag frem retningslinjer for hvordan storbyer skal belønnes økonomisk for å bedre kollektivtransporten og redusere bilbruken i byområdene.

Nei til mer parkering

— Tildelingen av midler forutsetter at det samtidig settes i verk tiltak som bidrar til å begrense trafikken med personbil, opplyser samferdselsminister Torild Skogsholm (V).

Politisk rådgiver Alfred Bjørlo sier departementet ikke vil legge seg opp i hvordan de enkelte storbyene setter i verk tiltak for å redusere privatbiltrafikken.

— Vi ønsker å se raskest mulig resultater. Hvordan det skal gjøres, blir opp til lokale myndigheter. Vi snakker om å få til en endring.

— Hvordan passer et forslag om å øke antall parkeringsplasser inn i dette bildet?

— Det er definitivt ikke et tiltak som bidrar til å få folk til å bruke kollektivtrafikk på vei inn til byen, sier Bjørlo.

Flere avganger

Allerede til neste år kommer pengene. Hvor mye får vi først vite når statsbudsjettet legges frem.

— Gjennom Sem-erklæringen er det lovet mellom 1,5 og to milliarder kroner mer til kollektivtrafikken. Foreløpig har vi gitt 600 millioner kroner. Til neste år blir denne ordningen viktig, og vi må jo opp i noe som virkelig monner her, lover Bjørlo.

Søkerne må også komme med tiltak som gjør kollektivtransporten mer attraktiv. Eksempler på slike tiltak kan være å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og opprette flere ruter og avganger.

Upopulære tiltak

I 2004 skjer tildelingen av ekstramidler på grunnlag av tiltak som kan sannsynliggjøre at bilbruken ikke øker like mye som tidligere, samtidig som bruken av kollektivtransport går opp.

Men senere blir det også tilskudd på bakgrunn av de resultatene som oppnås. Da må det dokumenteres at begge mål er oppnådd.

Med dette siste forslaget mener Bjørlo at regjeringen er i ferd med å gjennomføre en ganske drastisk omlegging av transportpolitikken, særlig i Bergen.

— Bergen kommune får råderett over kollektivmidlene. Regjeringen har lagt frem og tilrådd Bergensprogrammet, som betyr en radikal satsing på kollektivtrafikken. Og denne nye belønningsordningen gir kommunen mulighet til å gjennomføre noen litt upopulære tiltak for å øke tilskuddene til kollektivtrafikken, sier politisk rådgiver Alfred Bjørlo.