Ifølge regionvegsjef Ole Chr. Torpp kan prisstigningen føre til at bare strekningen Dolvik-Sandeid, altså tunnelen under Søreide og Strømme bro, blir bygget innenfor Bergensprogrammet del 1 fra 2005 til 2008. Den andre etappen, Dolvik — Flyplassvegen må i så fall vente til Bergensprogrammets del 2, som løper fra 2012 til 2021. I dette tidsrommet skal også del 3, Sandeid-Liavatnet, bygges.

— Dette er noe vi må ta med i vurderingene fremover. Vi vil ta opp med Bergen kommune hvilken av etappene på Ringveg vest det viktigst å gjøre ferdig først, og hvilken vil kan la vente, men det er vel etappen Dolvik-Sandeid som bør bygges først, sier Torpp, som understreker at de er nødt til å forholde seg til de økonomiske realitetene.

— Men vi arbeider for å få ned kostnaden på Ringveg vest gjennom optimalisering av traseen, og jeg tror vi skal komme under 1,4 milliarder, sier han.

Ytrebygdsvegen rustes opp

Kostnadsoverslagene for hele Ringveg vest fra Flyplassvegen til Liavatnet er satt til 2 milliarder 2002-kroner i Stortingsproposisjonen om bompengefinansiering av Bergensprogrammet. Det overslaget hadde som grunnlag kommunedelplanen for Ringveg vest, og da er det «tillatt» å bomme med pluss/minus 25 prosent.

— Nå er vi kommet ned på reguleringsplan-nivå, og da kan vi bare tillate oss en feilmargin på 10 prosent, sier Ole Chr. Torpp.

Senioringeniør Kjell Erik Myhre ved Statens vegvesen, som har ansvaret for planleggingen av Ringveg vest, sier til Bergens Tidende at Ytrebygdsvegen fra Dolviken til Flyplassvegen antakelig vil bli rustet opp til en bedre standard dersom det blir aktuelt å la denne strekningen av Ringveg vest vente til Bergensprogrammet del 2.

— Da kan vi benytte oss av en del av steinmassene fra tunnelen under Søreide, sier Kjell Erik Myhre.

Han opplyser at strekningen Dolvik-Sandeid nå er beregnet til 900 millioner kroner. Det betyr at prisen for denne strekningen alene er like i nærheten av den prisen man i utgangspunktet hadde beregnet for hele strekningen Flyplassvegen-Sandeid, altså vel 1 milliard kroner.

Prisen for strekningen Dolvik-Flyplassvegen er beregnet til 500 millioner.

Også bybanen dyrere

Fra før er prisen for bybanen fra Bergen sentrum til Nesttun justert opp fra 920 millioner til 1,2 milliarder kroner.

For en tid tilbake ble det også klart at skjerpede krav til sikkerhet gjør Skansetunnelen under Bergen sentrum betydelig dyrere enn de 350 millionene som står i Bergensprogrammet. Ole Chr. Torpp opplyser at tallet nå ligger på rundt 430 millioner kroner.

Sammenlagt betyr dette at de tre store prosjektene i Bergensprogrammet har steget i pris fra vel 2,5 milliarder til minst 3 milliarder. Disse tre prosjektene skal finansieres med riksveimidler fra staten og bompenger fra bompengeringen. Disse to inntektspostene i Bergensprogrammet utgjør 3,7 milliarder kroner. I Stortingsproposisjonen om bompengefinansiering av Bergensprogrammet, som ble fremlagt 14. juni 2002, er dette beløpet satt sammen slik:

  • Riksveimidler fra staten: 1.415 millioner.
  • Bompenger: 2.280 millioner.

Mindre til miljø

De oppjusterte prisoverslagene for Ringvei vest, bybanen og Skansetunnelen betyr ikke nødvendigvis at noen av disse prosjektene kommer i fare. I Stortingsproposisjonen tar Samferdselsdepartementet høyde for at dette kan skje, og uttrykker seg på følgende måte:

«I en så stor og omfattende bompeng e pakke som Bergensprogrammet, vil lik e vel de viktigste prosjektene kunne bli gjennomført dersom det ikke oppstår svært høye kostnadsoverskridelser i den videre detaljplanleggingen. Store kos t nadsoverskridelser på de tre store pr o sjektene vil føre til at færre av de mindre tiltakene i programmet vil kunne gje n nomføres» Blant «de mindre tiltakene» er kollektivfelt, støytiltak, gang- og sykkelveier, trafikksikring og miljøprioritert gjennomkjøring. På papiret betyr prisstigningen på de tre store anleggene at det blir 600 millioner kroner mindre å dele ut til miljø og trafikksikring. Men dette kan altså endre seg dersom Ringveg vest reduseres i Bergensprogrammets del 1.

MOTORVEI: Slik tenker Statens vegvesen seg at Dolviken ved Søreide skal se ut i 2008 når Ringveg vest er ferdigbygget fra Flyplassvegen til Sandeid. Men økte kostnader og strammere statlige rammer kan føre til et slakere utbygggingstempo. I så fall bygges bare tunnelen under Søreide (innkjøring til venstre i bildet) innenfor Bergensprogrammets 1. del, mens tunnelen under Kokstad i retning Flyplassvegen (til høyre) må vente. <br/> ILL: STATENS VEGVESEN