Med litt over 311 millionar kroner var Veidekke Entreprenør AS billegast av sju selskap som leverte tilbod.

Prosjektleiar Lars Magnar Røneid i Statens Vegvesen er nøgd med prisane og går inn for anleggstart i november med dei pengane som kom i den statlege tiltakspakken mot finanskrisa. Litt seinare vart «pakko» vedteken i Stortinget, og det vert rekna som bombesikkert at det kjem løyvingar på statsbudsjettet til dette dels bompengefinansierte prosjektet.

Tilbodet femner om ein tunnel på fire kilometer med portalar, lys med meir, 1200 meter veg i dagen med to bruer over elva og peling over myrlendt område, praktisk talt alt i Granvin herad.

Tunnelmassane skal nyttast til opprusting av vegen mellom Palmafossen og Mønshaug i Voss kommune. Strekninga er 3,6 kilometer og 2,2 kilometer gang og sykkelveg skal vølast. Nye tilkomstvegar utgjer 1,8 kilometer. Veglys er med i tilbodet.

Bompengeinnkrevinga tek til i vår, medan arbeidet med heile Vossapakko vert ferdig i 2013. Vegkryss på Stanghelle og tunnelar ved Granvinvatnet og bak Voss sentrum skal ut på tilbod seinare.