Ventilasjonsanlegget har stått ubrukt i snart to og et halvt år.

— Luften i tunnelen er ikke forurenset nok til at anlegget må brukes, sier anleggsleder Håkon Toverud ved Statens vegvesen i Hordaland. Hjelper på Møhlenpris

— Det er jo ikke for dem som kjører gjennom tunnelen anlegget er installert. Det er gjort av hensyn til alt svevestøvet som nå siver ut av tunnelen til plage og skade for beboerne på Møhlenpris, svarer leverandøren, Hans Anderl i CTA (Clean Tunnel Air ASA).

Han hevder vegvesenet ikke vil bruke anlegget for å kunne begrunne at det ikke er behov for tilsvarende anlegg i andre tunneler i Bergen. Vegvesenet har aldri ønsket å installere renseanlegg i Nygårdstunnelen, men gikk i 1997 ytterst motstrebende med dette i ett av tunnelløpene. Byens politikere krevde et slikt anlegg for å unngå at svevestøvet i tunnelen forurenset det nærmeste nabolaget på Møhlenpris.

Livsfarlig

Selv om Bergens-luften er blitt renere de siste årene, utgjør særlig svevestøv en livsfarlig trussel mot astmatikere og andre med luftveislidelser. Statens forurensningstilsyn (SFT) har beregnet at mellom 43 og 140 bergensere hvert år får fremskyndet sin død på grunn av særlig svevestøvet.

I en rapport om Bergens-luften som Bergen kommune og Statens vegvesen har laget, heter det: «Støv har imidlertid skadelige effekter selv i små konsentrasjoner og arbeidet med blant annet å redusere piggdekkbruken ytterligere, må fortsette.»

Hjelper å rense

Olav Solheim ved kontor for teknisk hygiene som har vært med på å utarbeide rapporten sier at ethvert mykrogram økning i svevestøv per kubikkmeter gir negative helsemessige utslag.

— Ved enhver forbedring av luftkvaliteten blir helsesituasjonen forbedret, sier Solheim. Men disse poengene legger ikke Statens vegvesen avgjørende vekt på.

— Anlegget skal først slås på når konsentrasjonen av svevestøv i tunnelen overstiger 300 mykrogram per kubikkmeter i mer enn 15 minutter. Til nå har det ikke skjedd. Våre målinger ligger på mellom 50 og 200 mykrogram, sier Håkon Toverud i Statens vegvesen.

Koster for mye

— Kan dere ikke likevel sette på anlegget så lenge det bidrar til å redusere svevestøvet med over 90 prosent?

— Vi forholder oss til de grenseverdiene som er satt i forskriftene. Dessuten koster det over 200.000 kroner i året å bruke anlegget i rushtrafikken.

SFT sendte for tre uker siden ut helt nye forskrifter om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy. Fra 2005 er det tilstrekkelig med 50 mykrogram per kubikkmeter for å sette i verk tiltak.

— Jeg har ikke sett de nye forskriftene, men dersom dette blir grenseverdiene blir situasjonen en helt annen, sier Toverud.