Disse innebærer at hospitser inngår kvalitetsavtaler med kommunen. Etter avtaleinngåelser skal botilbud med kvalitetsavtaler primært benyttes, og andre tilbud bare dersom disse tilbudene ikke dekker behovet.

Hvert enkelt hospits vil bli inspisert før det blir godkjent, og kommunen skal følge opp med jevnlige inspeksjoner for å sikre at standard og service opprettholdes.

Blant de kravene som stilles er:

  • Døgnovernattingsstedet bekoster sengetøy og håndklær, og skift foretas minst en gang i uken.
  • Der sanitærrom deles av flere, skal disse rengjøres minst en gang om dagen.
  • Renhold av baderom og fellesrom utføres av driftsansvarlig.
  • Det midlertidige botilbudet skal ha daglig tilsyn.
  • Det daglige tilsynet skal bidra til å skape trygge boforhold og motvirke at kriminell aktivitet som omsetning av rusmidler eller heleri foregår på bostedet.
  • Beboerne skal ha muligheter for matlaging i husværet, eventuelt gjennom tilgang til kjøkken.
  • Beboerne skal ha adgang til bad og toalett slik at personlig hygiene kan ivaretas.

Kommunen benytter i dag en del vel etablerte botilbud som drives i regi av veldedige organisasjoner. For å dekke behovet for midlertidig botilbud må sosialtjenesten i økende omfang benytte private tilbud der standard og tilsyn er til dels svært dårlige.

I 2002 ble slike tilbud benyttet for 616 mennesker, til en samlet kostnad av 24,5 mill kr. Botiden er gjennomsnittlig 3-4 mnd, men varierer sterkt. Det er pr i dag ca 25 private tilbydere, noen gir tilbud på flere adresser.