Tystad bekrefter overfor Bergens Tidende at enkelte grupper vil oppleve at hjelpetilbudet de får fra Bergen kommune vil bli redusert og forringet

Både finansbyråden og byråd for helse— og sosial, Helen Nordeide Fløisand, innrømmer at innstrammingene og omprioriteringene vil ramme de svakeste.

— Enkelte grupper vil oppleve innstrammingen som dramatiske, sier Tystad til BT

Nordeide Fløisand legger ikke skjul på at hun opplever at reduksjonene på helse- og sosialbudsjettet som dramatiske.

Hun sier byrådet har måtte velge mellom å gi dårligere hjelpetilbud til alle som får hjelp i dag eller å opprettholde kvaliteten på hjelpen til dem som virkelig trenger hjelp.

— Vi har valgt det siste, sier Fløisand som lar det skinne igjennom at hun gruer seg virkningene budsjettforslaget vil få.

Finansbyråd Tystad understreker at den økonomiske situasjonen er meget vanskelig. - Økonomirapporten for første tertial som ble lagt frem i juni, viste en underskuddsprognose på vel 300 millioner kroner. I tillegg knytter det stor usikkerhet til skatteinngangen og til hvordan skatteinntektene vil bli fordelt kommunene imellom, sier Tystad.

Besk medisin

Han understreker at det er nødvendig å sette i verk sterke tiltak for unngå at en ytterligere vekst i underskuddet i bykassen .

— Vi prøvde å unngå den beske medisinen ved å foreslå kostnadsbesparende tiltak allerede i fjor. Flertallet i bystyret sa nei. Det var derfor uunngåelig ikke å foreskrive en enda beskere medisin i år for å få byøkonomien på fote, sier Tystad.

— Budsjettet er egentlig et nullvekstbudsjett. Men fordi vi skal åpne flere nye nybygg, blant annet innen eldreomsorgen neste år, vil måtte redusere tjenestetilbudet på andre felter for å få midler til å drive de nye institusjonene. Terskelen for å få benytte kommunale tjenester blir høyere, sier han.

— Men ingen nye sykehjemsrom eller nye bofellesskap skal stå tomme fordi vi ikke har råd til å drive dem, understreker Tystad.

Færre syke- og aldershjemsplasser

Etter det Bergens Tidende forstår kommer byrådet i dag tilbake med flere av flere av forslagene som det ikke fikk gjennomslag da bybudsjettet ble revidert i juni

Det betyr blant annet at byrådet igjen foreslår av å avvikle de 48 plassene som Bergen kommune kjøper på Solhaug sykehjem i Sund kommune.

I tillegg er det sannsynlig at byrådet foreslår at driftsavtalen som kommunen har med Hatlestad sykehjem blir sagt opp. Nykirkens alders og sykehjem og plassene kommunen disponerer ved Domkirkehjemmet, står også i fare. Dessuten er det ikke trolig at byrådet ser seg råd til å erstatte 34 plasser ved Bergen Røde Kors Sykehjem når sykehjemmet blir omgjort til eneromsinstitusjon.

Senere i høst åpnes den nye Mildeheimen. På nyåret åpnes nye eldreinstitusjoner på Landås, Søreide og Fantoft. I tillegg skal det åpnes 24 nye boliger for psykisk utviklingshemmede og 25 boliger for psykiatriske pasienter i 2004.

Kutt i restene av eldreomsorgen er uunngåelig for å skaffe driftsmidler til de nye institusjonene.

Dyrere hjemmetjenester

Hjemmetjenestene i Bergen er nå billigere enn i de andre storbyene. Derfor er det sannsynlig at byrådet foreslår en økning i egenandelene på hjemmehjelp neste år.

Under valgkampen sa Tystad at det ikke er aktuelt å redusere sosialhjelpsatsene. Det kommer han til å stå ved også i dag.

Heller ikke inneholder budsjettet forslag om å legge ned skoler. Men det er varslet egen melding om skolestrukturen senere i høst. Da kan flere skoler stå i fare.

Oppvekstbyråd Anne Gine Hestetun sa i valgkampen at hun er imot høyere egenbetaling på skolefritidsordningen. Derfor blir det trolig ingen heving av dagens satser.