I de mest forurensede delene av byen kan det innebære helsefare å gå ut.

«Astmatikere og personer med alvorlige hjerte— eller luftveislidelser bør unngå lengre opphold utendørs i mye forurensede områder,» heter det i varselet til www.luftkvalitet.no.

Varselet for lørdag kveld er oransje, altså på nest høyeste nivå, og innebærer «helserisiko i visse områder».

Varslingstjenesten er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Statens forurensningstilsyn.

Forurensningen i Bergen måles på Danmarks plass og ved Rådhuset i Bergen sentrum. Stoffene som måles, er svevestøv, nitrogenoksider, bakkenært ozon, karbonmonoksid og flyktige organiske forbindelser, hvoran benzen er den viktigste.

Arkiv
Sunde, Helge