Dette mener studentene om de ulike lærestedene!

Les flere stud. mag.-saker her!

Nils Martin Stølen og Hans Kure vet det meste om arbeidslivet. Stølen er forsker i arbeidsmarked og offentlig økonomi i Statistisk sentralbyrå. Kure er analysedirektør i Aetat. Her er deres anbefalinger.

Styr unna:

Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, førskolelærer, samfunnsviter, bonde, fisker og skogbruker.

Det utdannes for mange sosionomer og barnevernspedagoger i forhold til behovet.

Innen jordbruk, skogbruk og fiske er det lite nyrekruttering.

Dette er lurt:

Hjelpepleier, faglærer og teknologi.

Det kan bli mangel på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

På sikt kan det også bli behov for leger, men de nærmeste årene er vi tilstrekkelig forsynt.

Det er for få faglærere.

Innen feltet teknologi og bygg/anlegg vil det bli øktetterspørsel.

Etter alt å dømme blir det behov for flere fagarbeidere innen bygg— og anleggsvirksomhet og flere ingeniører og sivilingeniører.

Her er det lett å få jobb:

Hjelpepleier, omsorgsarbeider, lege, faglærer, ingeniør, sivilingeniør, realfagslærer, teknologiyrker, fagarbeider, bygg og anlegg.

Dette er mest populært:

Medisin, odontologi, helse- og sosialfag er det mest populære fagene.

Hele 39.021 søkte på slike fag høsten 2005 gjennom Samordna Opptak.

Psykologi og samfunnsfag er også ettertraktet. 35.350 søkte på disse fagene.