Det ble i tiden etter ulykken gjort hele fem EEG-undersøkelser, tre undersøkelser i magnettomograf og en hel rekke kliniske undersøkelser. På bakgrunn av dette vurderte sykehuset det slik at Kristina var påført varige, ikke-opprettbare skader som rammer tankemessige, sansemessige og kroppslige funksjoner.

Blind og døv

Hun var funksjonelt blind og døv, men legene var redd for at hun kunne føle smerte. De tankemessige funksjonene var skadet i en slik grad at hun ikke ville kunne lagre og bearbeide informasjon eller ha følelse av opplevelse.

Hun ville aldri bli i stand til å kunne puste selv, og hun kunne verken suge, tygge eller svelge. Som følge av manglende hosterefleks måtte slim suges fra luftveiene mange ganger i timen, og hun hadde spasmer i tiltagende grad.

Forvridd

Disse vurderingene var det full samstemmighet om blant en rekke fagfolk på sykehuset som var inne i behandlingen av Kristina. Det var også samstemmighet om at det under fortsatt behandling ville skje en gradvis forverring. Spastisiteten ville tilta, det ville skje feilstilling av ledd, og kroppsstillingen ville bli forvridd.

Lidelse

Det siste ville også føre til at pustefunksjonen ville bli ytterligere svekket. Det var stadige endringer i pustemønsteret, og det var observert uregelmessigheter i hjerterytmen. Legene ved sykehuset mente at dersom hun kunne oppleve smerte, ville hun bli påført nærmest konstant lidelse ved sugingen av slim i luftveiene.

Etisk uforsvarlig

Dette er noen av grunnene til at legene fant det etisk uforsvarlig å forlenge Kristinas liv ved respiratorbehandling.

Det ble også hentet inn vurderinger fra to eksterne leger som var knyttet til forskjellige sykehus og hadde ulike spesialiteter. Begge legene støttet vurderingene som ble gjort av Haukeland-legene. En av disse eksterne legene avgav en rapport til Helsetilsynet som konkludert med at «det er ikke medisinsk eller etisk forsvarlig å utsette et barn for nytteløs behandling som i tillegg kan oppfattes som plagsom»

Fikk medhold

Opplysningene er hentet fra Helse Bergens prosesskrift da saken ble behandlet i Bergen tingrett i midten av januar i år. Det var etter at Oddmund Hjartåker hadde gått til retten for å få omgjort Haukelands beslutning om å koble fra pustemaskinen. Haukeland fikk rettens medhold i at det var riktig å avslutte behandling.