Gulating lagmannsrett mener Balestrand kommune er erstatningspliktig for tapet den nå 19 år gamle gutten ble påført som følge av mangelfull undervisning.

— Det er gledelig for min klient og hans foreldre. De har vunnet frem på alle punkter, konstaterer advokat Bjarne Hodne.

Han forbereder nå et erstatningskrav overfor kommunen. 19-åringen kan komme til å kreve flere hundre tusen kroner. I tillegg må kommunen dekke saksomkostningene hans på 465.000 kroner.

Foreldre avvist

Guttens mareritt begynte da han i 1992 flyttet til Balestrand. På dette tidspunktet var det allerede dokumentert at han led av lese- og skrivevansker.

I stedet for å gi den nye eleven et spesialtilpasset undervisningsopplegg, ble han tvunget til å skrive løkkeskrift.

Foreldrene forsøkte flere ganger å overtale skolen til å endre undervisningen, men følte seg avvist både av klasseforstander, rektor og skolesjef.

Skolen sørget heller ikke for at eleven ble testet av kvalifisert fagpersonell. Årsaken var at kommunens PPT-kontor i denne perioden ikke var betjent.

Først da han begynte i syvende klasse, fikk gutten hjelp. Leseferdighetene hans ble da betegnet som svært dårlige. Det viste seg at han lå på et dårligere nivå enn en gjennomsnittlig tredjeklassing.

Satset på «drilling»

Gutten og hans foreldre tapte erstatningssaken da den var oppe for Ytre Sogn herredsrett i 2001. Gulating lagmannsrett kom til en annen konklusjon.

I dommen heter det blant annet at skolen burde iverksatt tiltak som sikret gutten en fullverdig skolegang. Det var ikke tekniske, faglige eller økonomiske hindringer for at han allerede i tredje klasse kunne fått adekvat spesialundervisning.

Klasseforstanderen var en lærer av «den gamle skole», og mente at det var tilstrekkelig at gutten ble «drillet» i fag han ikke mestret.

Dette mener lagmannsretten var en gal vurdering, og slår fast at Balestrand kommune har et erstatningsansvar.

— Såfremt kommunen ikke anker til Høyesterett, vil vi legge frem vårt krav innen få måneder, sier Bjarne Hodne.

Hans klient går nå på videregående, og har fått diagnosen ADHD. Han har de siste årene fått omfattende spesialundervisning for å tilegne seg den kunnskapen han gikk glipp av på barneskolen.

— Oppveksten hans har i stor grad vært preget av den mangelfulle undervisningen. Han ble mobbet og hadde skolevegring, sier Hodne.

Balestrand kommunes prosessfullmektig, advokat Harald Hjermann, sier han er skuffet over dommen.

— Kommunen vil vurdere å anke dommen. Etter min oppfatning er det ikke grunn å rette kritikk mot skolen, sier Hjermann.