Det var 9. januar forretningsutvalget i Bergen kommune vedtok å avvise et innbyggerinitiativ med tittelen «Bekjemp barnefattigdommen». Flertallet mente at det ikke var nødvendig for bystyret å behandle initiativet, fordi flere saker med liknende innhold har vært behandlet de siste årene.

Initiativet har følgende ordlyd:

«Barn med forsørgere som på grunn av sykdom må leve av en inntekt på nivå med dagens sosialhjelpssatser til livsopphold utsettes for store belastninger. Vi ser med bekymring på levekårene for denne gruppen byborgere og ber derfor bystyret snarest fatte et vedtak som innebærer at kommunens ytelser til livsopphold etter lov om sosiale tjenester heves til minst 80% av folketrygdens minstepensjon med barnetillegg for forsørgere som må leve av attførings— eller rehabiliteringsstønad, midlertidig uføretrygd, eller andre tilsvarende midlertidige ytelser på grunn av sykdom».

Kommuneloven sier bystyret plikter å ta stilling til alle innbyggerinitiativ som er undertegnet av minst 300 personer. Dette initiativet har fått 355 underskrifter.

RVs representanter krevde lovlighetskontroll av vedtaket, og hevdet at et tilsvarende forslag aldri har vært behandlet. Nå har Fylkesmannen gitt partiet medhold, og opphevet vedtaket i Forretningsutvalget. Dermed må bystyret behandle initiativet innen seks måneder.