Dette er den knusende dommen som menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg felte 3. juni. I Strasbourg-dommen heter det at behandlingen av Walston i Stryn er et klart brudd på at «borgere har rett til innsyn og rett til å motsi» påstander i saksdokumenter. Det fikk ikke Walston ifølge Strasbourg-dommen.

— Seier for rettssikkerheten

Rettighetene er nedfelt i artikkel 6, nr. 1, om rettferdig saksbehandling av et lands borgere.

— En viktig seier for oss og rettssikkerheten i Norge, sier Målfrid Walston til Bergens Tidende.

Nå følger søksmål mot Justisdepartementet for den ufine behandlingen Målfrid Walston har lidd i det norske rettsapparatet, ifølge Strasbourg.

Dette er fjerde gangen i år at Norge får dommer mot seg i Strasbourg.

Dommen har sin bakgrunn i Nordfjord namsretts kjennelse av 25. juni 1996, avsagt av dommer Gunnar Steintveit. Saken ble påkjært til Gulating lagmannsrett som avsa kjennelse av 3. desember 1996. Dommere her var Magnus Matningdal (nå høyesterettsdommer), Nils Skaar og Alf Brudal.

I Høyesteretts kjæremålsutvalg satt dommer Tore Schei (nå høyesterettsjustitiarius), Gunnvald Gussgard og Hans Flock. Høyesterett nektet saken til Walston fremmet.

Fleischer reagerte i -96

Som tidligere omtalt i en BT-reportasje ble mangelen på en rettferdig rettergang gjort kjent for dommerne igjennom en betenkning fra professor Carl August Fleischer av 2. januar 1996, men til ingen nytte.

I dag sier Fleischer i en kommentar at Walston har gjort en svært viktig jobb ved å stå på helt frem til Strasbourg.

— Et søksmål mot Justisdepartementet er under arbeid. Det er vår påstand at rettssikkerheten i Norge er blitt svært dårlig. Vi liker å tro at vi har det beste rettssystem, men fire dommer i Strasbourg bare i år taler imot det, sier Walston.

— Vi har måtte kjempe hardt for våre mest grunnleggende rettigheter mot en stor pengemakt som DnB og domstolene. Alene og uten økonomiske midler klarte vi å få saken inn for Strasbourg-domstolen og det er en stor glede for vår familie endelig å bli trodd. Men det er forferdelig trist at både hjemmet og arbeidsplassen til meg og min familie gikk tapt. Nå står Kong Oscars Hall til forfall i Stryn, sier Målfrid Walston.

Erstatningssøksmål

— Avgjørelsen er betegnende for norsk rettssikkerhet, sier advokatfullmektig Herman Berger i firmaet Stavland & Co til Bergens Tidende.

— Avgjørelsen vil naturligvis få betydning i vår vurdering av et erstatningssøksmål mot Nordfjord tingrett, sier han.

Berger er engasjert i den kjente Amelia Riis-saken, der det kan gå mot et forlik som betyr at staten ved Justisdepartementet må betale familien nær 55 millioner kroner. Deler av Riis-saken er nå til vurdering ved domstolen i Strasbourg.

VANT I STRASBOURG: Målfrid Walston tapte både hjem og arbeidsplass i Stryn, men vant en viktig seier i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. ARKIVFOTO: ØYSTEIN THORHEIM

VANT I STRASBOURG: Målfrid Walston tapte både hjem og arbeidsplass i Stryn, men vant en viktig seier i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
ARKIVFOTO: ØYSTEIN THORHEIM