Beskrivelse: Vallaheiene 119-125: Bratt fjellskrent bak husene. Ei ur dannet av steinsprang ligger helt ned til garasjen ved nr. 125 (figur 3)0. En bekk drenerer i søkk ned fra

Skråningen ovenfor Hatlestad terrasse 70-74 der en bekk ledes ned i kanal/drensrør.

Ljosvoldsvarden mot Vallaheiene 131. Bekken drenerer gjennom permeable masser i terreng som er brattere enn 28°.

Spesielle forhold: Det er gravet i foten av ura ved nr 125. Det er kommet bekymringsmelding fra nr 119 m.fl. Bekken som drenerer i søkk ned fra Ljosvoldsvarden mot ny bebyggelse er lagt i rør under vegen ved nr 131

Konklusjon: Stabiliteten til ura ved nr. 125, samt faren for at nye steinsprang kan treffe bebyggelsen bør vurderes. Dimensjonering og vedlikehold av dreneringen ved nr. 131 bør vurderes med tanke på eventuell erosjon i løsmassene.

NGU/BERGEN KOMMUNE