Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer vei ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet 0,6 kilometer i tunnel.

Les også:

— Veldig gledelig

Det er nå planlagt to kryss på strekningen. I tillegg utvides dagens rundkjøring ved Vågsbotn. Prosjektet er utvidet med en overgangsbro i Vågsbotn for å få bedre trafikkavvikling for kryssende trafikk fra E16. Omlegging av lokalveisystemet er også en del av prosjektet.

— Det er veldig gledelig at dette veianlegget nå kan få byggestart. Her står trafikken bom fast i dag, og både tunnelen og det nye krysset er helt nødvendig for å få flyt i trafikken, sier Kjersti Toppe (Sp).Hun forteller at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har god tro på at byggearbeidene kan starte allerede før jul. Prosjektet skal etter planen åpne for trafikk høsten 2014.

Andre samferdselssaker i Hordaland:

  • Regjeringen foreslår å bevilge penger til utbedring av Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen.
  • Regjeringen foreslår å bevilge midler til videre planlegging, prosjektering og andre forberedelser med sikte på anleggsstart i 2013 på strekningen E39 Svegatjørn – Rådal.
  • Innenfor foreslåtte bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak er det satt av midler til omlegging av kryss ved Vabakken på E39.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 454 millioner kroner til Hardangerbrua, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Av de foreslåtte midlene forutsetter Regjeringen at 374 millioner kroner blir stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige bevilgninger. Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk sommeren 2013.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 332 millioner kroner Vossapakka, som blant annet skal legge E 16 utenom Voss sentrum. Av dette beløpet vil 256 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet. I Vossapakka er det i tillegg lagt til grunn midler til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune.
  • Anleggsstart for byggingen av dobbeltsidig kollektivfelt på en om lag 900 meter lang strekning på riksveg 555 mellom Breivikskiftet og Drotningsvik i Bergen. Utbyggingen finansieres med forskudd fra Hordaland fylkeskommune.
  • 12 millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn, Sørstokken.
  • Arbeidet med planlegging av nytt signal- og sikringsanlegg på strekningen Bergen stasjon – Fløen og planlegging av Ulriken tunnel gjenopptas når plangrunnlaget og anskaffelsesstrategi for nye signalanlegg er avklart.
  • Voss stasjon er en av de mest trafikkerte stasjonene på Bergensbanen. Regjeringen foreslår å ruste opp stasjonen til å bli et mer effektivt kollektivknutepunkt med økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet. Ombyggingen har en kostnadsramme på 185 millioner kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til prosjektet i 2012.
  • Regjeringen har satt av 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder. Forutsatt at Hordaland gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, foreslår Regjeringen å tildele Bergen/Hordaland 150 millioner kroner i 2012.

Hva mener du om samferdselsbudsjettet? Si din mening under!