Tidligere i sommer ble det satt i gang tre forprosjekter som skal utrede hvordan de store giftmengdene på bunnen av Bergen havn kan fjernes.

På et møte i Bergen i går, ble det bestemt at Bergen kommune skal sette ned og lede en styringsgruppe som skal legge frem en handlingsplan for oppryddingen. Gruppen vil også ha representanter for Statens Forurensingstilsyn (SFT) og fylkesmannens miljøvernavdeling. Når handlingsplanen er klar, skal det søkes om midler fra staten til oppryddingen som trolig vil koste flere hundre millioner kroner.

På møtet deltok byråd Lisbeth Iversen i spissen for en delegasjon fra kommunen. Med var også seniorrådgiver Håkon Kryvi fra fylkesmannens miljøvernavdeling og flere representanter for SFT.

Seniorrådgiver Håkon Kryvi hos fylkesmannens miljøvernavdeling forteller at SFT har bevilget mellom to og tre millioner kroner til fire forprosjekter.

Unikt arkeologisk

— Ett av prosjektene går ut på å definere hvordan man skal få opp de sterkt forurensede sedimentene - mudderet - fra bunnen av Vågen. I tillegg til mengdene med bly, kvikksølv, pcb og andre miljøgifter, ligger det enorme mengder arkeologiske gjenstander der. Bunnen av Vågen er Nordens, kanskje Europas, rikeste marinarkeologiske lokalitet. Derfor er Riksantikvaren trukket inn i vurderingene av hvordan sedimenter og historiske gjenstander skal fjernes, sier han.

Konsulentfirmaet COWI er engasjert for å utrede mulighetene for å få midler fra UNESCO til dette prosjektet, sier Kryvi.

Opprydding i Kirkebukten

— Et prosjekt går ut på å utrede hvordan vi skal rydde opp de store mengdene miljøgifter på fjordbunnen ved Kirkebukten i Damsgårdsundet. Det er store friluftsinteresser knyttet til Kirkebukten. Derfor legger vi opp til samarbeid med lokalbefolkningen om å finne løsninger, sier han.

— COWI, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) medvirker i dette prosjektet. De skal legge opp en plan for måling av hvor mye forurensning som strømmer fra Kirkebukten og ut i Puddefjorden, sier Kryvi.

Farlig fisk i Byfjorden?

— Et prosjekt skal undersøke hvor mye pcb fra Byfjorden i Bergen som føres ut til kyststrømmen og dermed bidrar til pcb-forurensningen i nordområdene. Vi har en moralsk forpliktelse til å bidra til å stoppe et slikt bidrag, sier han.

— Det fjerde prosjektet skal Mattilsynet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) gjennomføre. De vil undersøke om det fortsatt er nødvendig med kostholdsråd om fisk fra Byfjorden, sier Kryvi.

I dag er det som kjent gitt kostholdsråd om faren ved å spise fisk fanget fra Salhus til Bildøy.

Kostbar opprydding

Tre av prosjektene skal være avsluttet i løpet av året, mens kostrådundersøkelsen vil kreve lengre tid. Når alle utredningene er gjort, skal styringsgruppen utarbeide konkrete planer for oppryddingsarbeidet og hvordan det skal finansieres.

— Prosessen med å skaffe penger til det omfattende og kostnadskrevende arbeidet, blir spennende, sier Kryvi.

— For noen år siden antydet vi en kostnad på en milliard kroner. Siden den gang, er teknikkene forbedret, og konkurranse sterkere slik at prisene er sterkt redusert. Sentrale myndigheter og Bergen kommune må sammen dekke utgiftene. Dette er en god anledning for bergenspolitikerne til å få gjort noe virkelig konkret for miljøet, sier Kryvi.

Arkiv