Takseringen av de mange skadene er på langt nær avsluttet. Fremdeles er det flere familier som bor hjemmefra enten på hotell eller i innleid husvære fordi leilighetene deres ikke er tørket opp.

Men ifølge beregninger som er gjort av Finansnæringens Hovedorganisasjon, er det ikke usannsynlig at de samlete skadene beløper seg til mellom 150 og 200 millioner kroner. Dette beløpet er nesten dobbelt så høyt som de første anslagene som kom straks etter storflommen.

— Etter hvert som vi har fått mer oversikt, ser vi at skadeomfanget er langt større en opprinnelig antatt, sier informasjonssjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Stein Haakonsen, til Bergens Tidende.

Ennå har ikke bransjen full oversikt over hvor mange skader som er meldt. Men opplysninger som BT har hentet inn fra tre av de største selskapene i markedet, Vesta, Gjensidige og If skadeforsikringsselskap, viser at disse har fått innmeldt til sammen 750 skader. Norsk Naturskadepol anslår etter de siste oversikter som er kommet inn at antallet skader overstiger 800.

À jour med taksering

Alle de tre forsikringsselskapene BT har vært i kontakt med mener de er noenlunde à jour med takseringene. Men selskapenes representanter forklarer at det kan være forsikringstakere som ennå venter på å få fastslått omfanget av skadene.

— Spesielt kan dette gjelde i tilfeller med omfattende vannskader. I disse tilfellene kan det ta noe tid før reparasjon og tilbakeføring kan begynne fordi det er nødvendig med omfattende opptørking., sier Jack Frostad, informasjonsdirektør i If.

Informasjonsrådgiver i Gjensidige, Nina Mikkelsen, opplyser at flere av Gjensidiges klienter som fikk vannskader i husene sine ennå ikke har kunnet flytte hjem fordi husene ikke har tørket ordentlig opp.

Forsikringsselskapene rapporterer at de har gjort en ekstrainnsats for å få taksert skadene så raskt som mulig.

— Blant annet har vi utsatt en del ordinære takseringer for å komme à jour med takseringsarbeidet etter uværsnatten, sier informasjonskonsulent Roald Stigum Olsen i Vesta Forsikring.

Kartlegger håndverkere

Olsen opplyser at på grunn av det store skadeomfanget i Bergensområdet kan det by på problemer å finne firmaer til å utføre reparasjons- og tilbakeføringsarbeidet.

— Men vi har foretatt en kartlegging av håndverkere som kan utføre arbeidet. Og det ser også ut til at vi snart kan komme i gang med reparasjonene, sier Olsen.