I slutten av juli i år, avgjorde Fylkesmannen striden mellom Bergen kommune og naboene til Skansen brannstasjon og Skansedammen og ga sitt ja til kommunens parkeringsanlegg.

Men naboene, med Helge Furnes Samuelsen i spissen, har jobbet i mange år for å slippe parkeringsanlegget i sitt nærområde. I begynnelsen av august klaget de saken inn til Sivilombudsmannen på grunn av manglende opplysninger.

De viste blant annet til en utredning fra Riksantikvaren fra april i år, der Multiconsult har sett på alternativ trasé for Bybanen til Åsane. I utredningen foreslås det blant annet å kutte ut Skansenanlegget og inkludere parkeringsplassene i Fløygarasjen rett under Skansedammen. Det foreslås å snu Fløygarasjen 90 grader, ha hovedtilkomst til denne garasjen fra Fløyfjellstunnelen, og ha en lokal tilkomst fra Skansen.

— Vi kan ikke se at kommunen har oversendt denne informasjonen til Fylkesmannen. Vi mener derfor at saken må vurderes på nytt igjen hos Fylkesmannen eller midlertidig stoppes på grunn av de vesentlig manglende opplysningene i saken, sa Samuelsen til BT da.

Avviser naboklagen

Men Sivilombudsmannen sendte saken videre til Fylkesmannen i Hordaland for vurdering. I forrige uke fikk naboene svar fra Fylkesmannen, som avviste klagen. I brevet står det at Fylkesmannen ikke kan se at den nevnte rapporten gir grunn til å endre Fylkesmannens vedtak av 12.07.2013 og at de fremdeles mener at parkeringsanlegget skal bygges.

— Det virker som de har bestemt seg uansett hva vi kommer med. Selv om det er åpenbare nye løsninger som er en utrolig fordel for beboerne i området, blir vi avvist. Jeg er oppgitt over systemet at man ikke blir hørt og ikke tar oss med på laget fra begynnelsen av, sier Samuelsen.

Han reagerer også på at det i brevet står at den nevnte utredningen er ukjent for Bergen kommune og at de derfor har innhentet uttalelse fra Multiconsult. I uttalelsen fra Multiconsult heter det at Skansen parkeringsanlegg ikke er nevnt i utredningen knyttet til bybanetraseen og at de fordeler som klager viser til er vedkommende sin tolking av utredningen.

— Det står kanskje ikke i klartekst, men dersom man ser på tegninger og finleser utredningen står det blant annet at parkeringen i Skansedammen er unødvendig når Fløyfjellsgarasjen skal bygges, sier Samuelsen og legger til:

— Jeg mener også at Multiconsult er inhabil i denne saken. De står bak både den alternative bybanetraseen og prosjekteringen av parkeringen i Skansedammen. De har derfor en klar gevinst ved å komme med en slik uttalelse.

Klagen stopper byggestart

Onsdag sendte naboene på ny en klage til Sivilombudsmannen.

— Vi mener som sagt at Multiconsult er inhabil og vi anmoder at de nye momentene behandles, dette er en viktig sak som har betydning for reduksjon av trafikk til sentrum og opp i vårt boligområde.

Prosjektleder Per Aase Andresen i Etat for utbygging i Bergen kommune, sier at alt er lagt på is til det kommer en løsning på saken.

— Vi hadde håpet å sette i gang i slutten av forrige måned. Denne utsettelsen betyr at prosjektet trolig ikke kan ferdigstilles innen tidsaspektet som er årsskiftet 2014/2015.

Ifølge Andresen er byggetiden på 16 måneder fra igangsettelse.

— Det er gunstig for oss å starte dette byggeprosjektet nå før vinteren kommer. Men nå må vi bare avvente til vi får signaler fra myndigheten som kan gi oss de nødvendige tillatelsene.

OPPGITT: Helge Furnes Samuelsen klaget til ingen nytte på kommunens vedtak om parkeringsanlegg under Skansedammen.
ELIAS DAHLEN (ARKIV)
SLIK BLIR DET: Skansedammen kommer til å bli byttet ut med et 20 centimeter dypt vannspeil. Dammen skal renses med klor for å unngå algevekst. Illustrasjon: Multiconsult