I det siste har det i Bergens Tidende vært en del fokus omkring fenomenet utroskap. Utroskap har alltid forekommet, noe både bibel og lovverk vitner om.

Mens utroskap i dag ”bare” er moralsk forkastelig, var det tidligere en kriminell handling som medført straff i ulik grad. For mange høres rettshistorie kjedelig ut, men det å lese gamle lover kan være både underholdende og skremmende.

Historisk institutt ved Universitetet i Bergen har digitalisert og gjort tilgjengelig på nett en mengde gamle lover innen kriminalhistorie . En del av disse lovene forteller om hvilken straff man risikerte ved å være utro, eller bedrive hor som det ofte ble omtalt som.

Han halshugges, hun druknes

I det eldre lovverket var straffene for utroskap svært strengt. I Christian den 5tes norske lov av 15. april 1687 er det et eget kapittel om ”Løsagtighed” . Blant alle paragrafene her er det spesielt § 24, 25 og 26 som gjelder utroskap.

Straffene skiller mellom første— andre og tredjegangs forbrytelse. Den første gangen er det bøter og inndragelse av formue, andre gang skal de i tillegg til bot og inndraging av formuen landsforvises, mens tredje gang skal han halshugges og hun stappes i en sekk og druknes.

Eller som det står i teksten; hand at miste sin Hals, og hun at stoppis i en Sæk og druknis.

Straffeloven av 1842

Den norske straffelov av 20. august 1842, har også et eget kapittel om løsaktighet. Her er flere paragrafer som omhandler utroskap. Eksempler:

§ 8: Bedriver gift Mandsperson Hor med anden Mands Hustru, skal enhver af dem belægges med Fængsel.

§ 9 Løber ugift Mandsperson bort med anden Mands Hustru med hendes Villie, straffes den Første med Fængsel og den Sidste med Strafarbeide i femte Grad eller Fængsel. Er Mandspersonen ogsaa gift, straffes de begge med Strafarbeide i femte Grad.

Straffarbeid av femte grad, ville si en tidsperiode på minst 1/2 år og maksimum 3år. Når de var innsatt på straffarbeid, skulle de som straffen sa: arbeide. Det var ikke noe latmannsliv, den daglige arbeidstiden måtte ikke overstige 14 tomer om sommeren og 12 timer om vinteren.

Denne siste paragrafen, § 9, er også med i Christian den 5tes norske lov av 1687 § 22, men da var ikke straffen straffarbeid, men dødsstraff:

§ 22. Dersom nogen med en Egtemands Hustrue løber bort med hendis Villie, da bør de begge at miste Livet.

Fengselsstraff til 1927

Den mildeste straffen ble innført ved straffeloven av 1902, § 209. Etter denne kunne gifte personer som hadde samleie med andre enn sin ektefelle straffes med fengselstraff i inntil 3 måneder.

Denne paragrafen i straffeloven ble opphevet i juli 1927, så etter dette tidspunkt har ikke utroskap vært sett på som brudd på lovverket.

Vil du vite mer om hva de gamle lovene inneholdt? Besøk samlingen kriminalhistoriske og sosialpolitiske kilder.

Arivtegning: Gro Vik
Paul Sigve Amundsen