— Utredningsarbeidet om moderat kvotering pågår nå og vil være ferdig i løpet av våren, sier Rieber-Mohn.

Hun tror det kan være nyttig å gjennomføre forsøk med moderat kvotering, men viser til at det er ulike oppfatninger av slike virkemidler.

— Er det aktuelt å utvide en ordning med moderat kvotering til også å gjelde det private næringslivet?

— Nei, det er ikke aktuelt.

I spørsmålet om anonyme jobbsøknader er departementet kjøligere.

— Vi vil følge med på resultatene fra forsøksordningene i Sverige og det som skjer andre steder. Men anonyme jobbsøknader står jo i strid med kvotering. Det forutsetter at opplysningene er tilgjengelige.

Kan bli aktuelt med tester

I fjor høst la regjeringen frem «Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen». Den inneholder flere tiltak for å styrke minoritetsbefolkningens kompetanse.

To tiltak sikter mot økt rekruttering av innvandrere til offentlige stillinger. Ingen av planens 28 tiltak dreier seg om å styrke arbeidet mot etnisk diskriminering i arbeidslivet. Det legges heller ikke opp til en kartlegging av diskriminering på arbeidsmarkedet, for eksempel med parvis testing.

BT presenterte på fredag en undersøkelse hvor vi hadde ringt på 100 jobber under navnene «Mustafa» og «Fredrik». Der fant vi negativ forskjellsbehandling av Mustafa i rundt 25 prosent av sakene.

Libe Rieber-Mohn avviser ikke at det kan bli aktuelt for staten å iverksette liknende tester.

— Det er viktig at dette dokumenteres, selv om en slik test ikke sier noe om årsakene til, men om omfanget av diskriminering.

Appellerer til god vilje

Staten har fra 2004 hatt en ordning hvor minst en med innvandrerbakgrunn skal kalles inn til intervju når stillinger i statlige etater skal besettes. Den ordningen skal utvides.

Overfor det private næringslivet nøyer departementet seg med å be om god vilje.

— Vi har innkalt alle ledere av større bedrifter og virksomheter og oppfordret dem om å arbeide målrettet for å øke rekrutteringen av innvandrere, sier Libe Rieber-Mohn.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen fikk oversendt manus til BTs artikler om diskriminering i arbeidslivet for over tre uker siden, men har ikke funnet det viktig nok til selv å gi sine kommentarer.