Det skjer etter at Fylkesmannen i Hordaland og Statens vegvesen har gått i dialog om de ulike alternativene for det nye Sotrasambandet.

På hjemmesiden til Fylkesmannen kan man lese følgende:

"Dersom det vert vedtatt at det skal byggjast ny bru med fire felt mellom Sotra og Bergen, må det utgreiast nærare om det er mogleg for bybane på brua".

Presiserer vilkår

I et brev fra fylkesmann til vegvesenet legges det føringer for hva som skal til for å trekke innsigelsen.

"Med ei ny firefeltsbru må to av felta vera reserverte til kollektivtransport. Desse felta skal dimensjonerast for bybane dersom nærare utgreiing viser at det er mogleg teknisk/økonomisk å gjennomføra dette. Utgreiinga må og omfatte på kva måte bybana kan førast inn på brua. Fylkesmannen legg til grunn at ei slik utgreiing må liggja føre før det vert utarbeidd reguleringsplan. Dersom ei slik løysing ikkje kan gjennomførast, må det i den nærare detaljplanlegginga (reguleringsplan) leggjast rammer for den totale vegkapasiteten mellom Straume og Storvatnet, slik at denne ikkje vert auka ut over den kapasiteten to ekstra felt gir biltrafikken. Dagens Sotraveg må såleis reelt bli ein lokalveg og verta oppretthalden som busstrase for lokaltrafikken, og ikkje bli eit reelt alternativ for biltrafikk til den nye hovudvegen via ny firefeltsbru".

Skal utrede

Etter det bt.no kjenner til har vegvesenet meddelt fylkesmannen at de vil utrede bybanealternativet i den videre saksbehandlingen.

Også fylkesrådmann Paul M. Nilsen foreslo tidligere i år at det skulle settes av plass til en fremtidig bybane til Sotra når man nå skal bygge ny bro.

Da bt.no omtalte det i begynnelsen av mai, kommenterte avdelingsdirektør i Statens vegvesen region vest, Olav Finne, forslaget slik:

— Vi må ha en gjennomgang av hvilke kostnader det vil medføre. Det er også vanskelig å forutse om dette vil påvirke fremdriften i prosessen, men jeg tror ikke det på stående fot.