En ny usikkerhetsanalyse fra firmaet Holthe Consulting setter kostnadsrammen for anlegget til 892 millioner kroner.

Byrådet skal behandle rapporten på dagens møte. I rapporten kommer det også frem at anlegget høyst sannsynlig vil stå ferdig i oktober 2013.

Blir under milliarden

— Vi ser nå at tiltakene har gitt effekt og vi kan nå levere anlegget raskere og rimeligere enn hva som ble anslått i den forrige analysen, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Kostnadsrammen er lavere enn det Holthe Consulting anslo i den forrige usikkerhetsanalysen i juni i fjor. Den gang anbefalte firmaet en ramme på 967 millioner kroner, for å ta høyde for de mange usikkerhetsmomentene som fantes da.Justert for lønns— og prisstigning, betydde det at kostnadene for bassengdelen av bygget overskred én milliard kroner. Nå ser det ut til å bli under milliarden.

2,5 år forsinket

Opprinnelig ferdigstillelsesdato for prosjektet var 30. mars 2012. Den forrige analysen anslo ferdigstillelse til desember 2013. Nå jobbes det etter en plan der bygget skal overleveres 1. oktober 2013.

Men trolig vil det gå ytterligere noen måneder før det kan åpnes for publikum. Kommunen trenger tid på prøvedrift og justeringer. Skoledelen planlegges tatt i bruk fra skolestart august 2014. Den bygges av fylkeskommunen, og er ikke tatt med i disse kostnadsberegningene.

"Helleren" har opplevd kraftige overskridelser og forsinkelser etter at bystyret i 2007 vedtok å bygge svømmeanlegget på Nygårdstangen. Den gang var prisen 430 millioner kroner. Ved byggestart i 2009 var den oppe i 710 millioner kroner.

Manglet tegninger

Blant problemene prosjektet har støtt på, har vært dårlige grunnforhold, behov for mer betong enn beregnet og manglende tekniske plantegninger. Dette førte til forsinkelser, og at byggearbeidene til tider stoppet opp mens man ventet på nye tegninger.

Bystyret vedtok i fjor en rekke tiltak som skulle sikre bedre kontroll over prosjektet. Blant annet skulle Bergen kommune som byggherre involvere seg mer, og prosjektledelsen ble styrket.

— Tiltakene som ble gjort etter forrige analyse har ført til at usikkerheten i prosjektet er redusert, sier Røssland.