Hvis bruken av proteser o.l. tas med i oversikten, vil sykehusets samlete overforbruk på medisiner bli ca. 30 millioner kroner.

Doblet på ti år

Årlig brukes det nå legemidler for ca. tre milliarder kroner ved norske sykehus. Dette er dobbelt så mye som i 1999. I samme periode er også NAVs utgifter til medisiner steget kraftig. Bare fra 1999 til 2006 var veksten på over 35 prosent i målt i 2006-kroner

På Haukeland Universitetssykehus har medisinkostnadene eksplodert de siste årene. Blant annet har det bidratt til at Helse Bergens budsjett har sprukket flere år på rad.

— De siste fire årene har vi hvert år plusset på medisinbudsjettet med vel 30 millioner kroner. Likevel har det årlige overforbruket ved sykehuset vært mellom 10 og 15 millioner kroner, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad.

Det er først og fremst den økte bruken av kreftmedisiner, revmatismemedisiner og MS-medisiner som bidrar til at medisinbudsjettet fyker i været på Haukeland.

TNF-hemmere

TNF-hemmere utgjør den største gruppen blant de dyre medisinene. Disse brukes blant annet til behandling av leddgikt. I 2007 brukte sykehuset vel 80 millioner kroner på TNF-hemmere. Gjennomsnittsprisen for hver av de 750 pasientene som får dette medikamentet var 140.000 kroner.

I årene som kommer vil nye, dyre medisiner benyttes i behandlingen av flere og flere sykdommer. Samtidig øker også utgiftene til generelle legemidler ved sykehuset.

  • Dette kommer av at antallet opphold stiger. Blant annet har det vært betydelig økning av utgiftene til antibiotika de siste årene, forklarer Faugstad.
  • Å dekke de økende utgiftene til legemidler, er en av de store utfordringene sykehusene står ovenfor. Staten forutsetter at det skal skje ved effektivisering. Men dette blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år. Andre finansieringsløsninger for å dekke de stigende utgiftene er derfor nødvendig i fremtiden, sier Faugstad

Samme trend i Danmark

Også ved danske sykehus øker legemiddelbudsjettene. Ifølge den danske avisen Politiken har de årlige medisinutgiftene ved danske sykehus steget med 20 prosent de siste årene. I Danmark ble det brukt 7,8 milliarder kroner til medisiner i 2007. Utgiftsøkningen på medisiner som hentes på apoteket har vært mer moderat, ifølge avisen.

Utgiftsveksten har vært så stor at danske eksperter har tatt til orde for å innføre en egen, privat medisinforsikringsordning. Men helseminister Jakob Axel Nielsen avviser et slik forslag fordi det vil skape ulikheter i befolkningen.

Knut Strand