ATLE ANDERSSON

— De firefelts motorveiene vi har i Bergensområdet er ikke tilpasset en økning i fartsgrensen til 100 kilometer i timen, sier senioringeniør Tor Steinar Høyland i Statens vegvesen, Region Vest.

— Hvorfor ikke?

— Det har flere årsaker. Motorveiene mot Åsane og Bergen vest har korte avstander mellom veikant og sidehindringer som fjellskjæringer og stolper. Dessuten er ikke kryss-standarden god nok. Lengen på av- og påkjøringsfelt er de fleste steder for kort. Vi har i tillegg for få lange, rette strekninger på disse innfartsårene, sier Høyland, som til daglig jobber med trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk i Statens vegvesen.

Utforkjøringer

Ifølge en ny rapport om hvordan 100-grense påvirker hastighet og ulykkesfrekvens, blir det ikke flere ulykker med personskade. Ulykkesmønsteret endrer seg imidlertid noe. Mens tallet på utforkjøringsulykker øker, blir det færre ulykker i forbindelse med skifte av felt og påkjørsel av hindringer, viser undersøkelsen fra Statens vegvesen.

Som et forsøksprosjekt ble det i 2001 gitt klarsignal for fartsgrense på 100 kilometer i timen på to strekninger på E6 i Akershus. Senere ble ordningen utvidet. I november i fjor godkjente departementet et forslag fra Vegdirektoratet om en varig ordning med 100 kilometer i timen på motorveier med særlig god standard.

Men slike veistrekninger finnes altså ikke rundt Bergen, ifølge veimyndighetene.

Lavere fart, færre ulykker

Her har man gått motsatt vei. Fartsgrensen på motorveien gjennom Åsane ble redusert fra 90 til 80 for noen år siden. På en lang rekke andre strekninger med 80-grense, ble høyeste tillatte hastighet redusert til 70.

— Har det hatt noen effekt?

— Ja, undersøkelser vi foretok i tiden etter endringen viste en reduksjon i ulykkestallet, sier Høyland.

Han er ikke overrasket over erfaringene med 100-grense på Østlandet.

— På de strekningene der dette er innført, er det gjennomført spesielle sikkerhetstiltak, blant annet er sidehindringene lenger unna veibanen enn det som er vanlig på våre trakter, sier senioringeniøren.

Heller ikke fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk tror det er lurt eller forsvarlig å gi hordalendingene lov til å trykke litt hardere på gasspedalen når de kjører på innfartsårene til Bergen.

Forundret

— Vi har ikke noen motorveistrekninger som egner seg til innføring av 100-grense. Det er for mange fjellvegger eller bratte utforskråninger langs firefelts-veiene våre, sier han.

Han er forundret over funnene i rapporten.

— Erfaringene fra Sverige etter at de satte ned fartsgrensene fra 110 til 90 og 90 til 70, var at tallet på ulykker med personskade gikk ned. Så dette får jeg ikke helt til å rime, sier fylkessekretæren i Trygg Trafikk.

Aase er derimot ikke overrasket over at det blir færre ulykker i forbindelse med feltskifte når grensen øker til 100 kilometer i timen.

— Man har jo ikke behov for å drive med forbikjøring i så høy fart, sier han.

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier rapporten viser det er riktig med 100 km/t-grense på «særlig trygge strekninger».