Bakgrunnen for utmeldingen er at fylkestingsgruppen til Frp denne uken gikk inn for å verne deler av smelteverkstomten i Odda.

«Etter lang tids uenighet mellom Odda FrP og Fylkestingsgruppen Hordaland har et samlet styre i dag aktivt meldt seg ut av partiet med umiddelbar virkning. Det utslagsgivende for styret var behandlingen av fredningssaken av Odda Smelteverk i Kultur— og ressursutvalget med påfølgende oppslag i media», skriver Kjetil Jondahl, leder i styret for Odda Frp, i en pressemelding som ble sendt ut i går.

Tidligere i høst ble det klart at ingen av de ti personene som stilte til valg for Frp forrige gang, ville ta gjenvalg. Nå legges i realiteten lokallaget ned.

Odda Frp har kjempet imot vern av smelteverkstomten, men har møtt motbør i eget parti. I fylkeskommunens kultur- og ressursutvalg tirsdag støttet Frp-representantene vedtaket som åpner for vern av deler av anlegget.

— Det har lenge vært ulikt syn mellom lokallaget og fylkestingsgruppen, sier Kjetil Jondahl.

Han viser til at folkeavstemningen om saken i 2007 ga et flertall mot vern av smelteverkstomten.

— Vi ville holde oss til folkeavstemningen. Vedtakene som Frp har vært med å gjøre i fylkestinget er fullstendig i konflikt med det vi har som standpunkt. Da er en utmelding et tydelig signal, sier han.

- Hva skjer med dere fremover?

— Vi vil stå som uavhengige representanter i kommunestyret, men gir oss etter valget neste år. Nå ser det vanskelig ut for Frp å stille liste i Odda, sier Jondahl.

Han sier at det ikke er et alternativ for ham å gå inn i et annet parti.

Innstillingen fra utvalget er som følger: «1. Fylkesutvalet ber Miljøverndepartementet starte opp arbeidet med ein revidert prioriteringsplan for tekniske og industrielle kulturminne.

2. Fylkesutvalet understrekar behovet for ein balansert etterbruk av smelteverksanlegget,basert på ei heilskapeleg tilnærming, og som ikkje reduserer kulturminneverdiane. Kulturminneverdiane og arbeidet for å få industrikulturen i Tyssedal og Odda ført opp på verdsarvlista set viktige premissar for utviklinga.

3. Fylkesutvalet konstaterer at fredningsforslaget ikkje i stor nok grad ivaretar Odda kommune sitt standpunkt i saka. Ut frå hastemomentet i saka ber fylkesutvalet om at Riksantikvaren ved den endelege avgjerda legg vekt på Odda kommune sitt standpunkt, og soleis tryggjer ei brei lokal forankring for fredning.

4. Fylkesutvalet vil oppmode Riksantikvaren til ein aktiv dialog med eigarane og Odda kommune for å kome fram til ei felles løysing som ivaretar både industriarven og ny utvikling av Smelteverkstomta.

5. Fylkesutvalet sluttar seg til fredningsforslaget for Odda Smelteverk, gbrnr. 60/12 mfl. i Odda kommune , med det atterhaldet som ligg i pkt. 3».