Konserndirektør Audun Tjomsland i NSB hadde nok med å roa gemyttane, og Ulvik-ordførar John Olav Heggseth gjekk så langt som ein ordførar kan gå i å lova lempelege vilkår for dei som vil kjøpa eigedom på høgfjellet.

Situasjonen for dei som i dag leiger husvære på Finse — enkelte på evigvarande avtale - var det eigentlege temaet på eit orienteringsmøte på Finse 1222 i går. Men dei frammøtte ville også ha svar på mangt anna når dei fekk kapasitetane i tale.

NSB sin intensjon om å selja seg ut snarast, står fast. Prospekt er under arbeid, annonsene kjem i slutten av mars, og visningane i første halvdel av april.

— Vi ser gjerne at det blir ei god samfunnsutvikling på Finse i framtida, men NSB kan ikkje bli ein del av denne utviklinga, sa Tjomsland.

Han gjorde greie for nyordningane på jernbanen. No har Jernbaneverket overteke køyrevegen og skal også kjøpa stasjonsbygningane. Godstrafikken er overteke av eit 45 prosent svenskeigd selskap. Eit eige selskap har vedlikehaldet av togmateriellet. NSB driv berre persontransport, og kan missa retten til å trafikkera på Bergensbanen i ein tilbodsrunde.

Audun Tjomsland seier til Bergens Tidende at dei helst vil selja alt under eitt, til ein kjøpar. Men det vil også vera høve til å by på einskildhus, og husvære som let seg seksjonera ut.

Men gjerde som sperrar ferdslevegar ut mot fjellviddene, er lite ynskjeleg. Blir det fleire eigarar, bør eit sameige overta vegar, stier og andre fellesareal - med tilhøyrande brøyteplikt. Dei får vassverket og kloakksystemet gratis av NSB, men må stå for drifta. Utan NSB-subsidiering, må prisane opp ca. 30 prosent.

Ulvik herad har strengt tatt heilårs buplikt for alle eigedomar, men har vedteke at Finse skal utviklast til fritidsområde. Ordføraren meinte det likevel må finnast løysingar der nokre få med fast adresse Finse kan få kjøpa eit rimeleg kryp-inn utan å tevle med dei pengesterke på fritidsmarknaden.

— Desse karane er nesten verneverdige. Utan dei er ikkje Finse lenger det same, seier ordføraren til Bergens Tidende.

Leigetakaren i Tusenheimen gjekk langt i å klandra Celexa (NSB sin eigedomsforvaltar) for svindel ved å inngå ein kortsiktig leigeavtale rett før salet vart kjent. Ho hadde sett i gang oppussingsarbeid som ho risikerer å få liten nytte av, men som aukar salsverdien for NSB.

Finse 1222-medeigar Trygve Normann har teke initiativ for å samla kreftene i nyskipa Finse Eigedom AS, og kjøpa alle husa og infrastrukturen under eitt. Initiativet vart godt motteke, men enkelte meinte at Finse dermed går over frå ein monopoleigar til ein annan, og etterlyste alternativ.