Lederen for det omfattende prosjektet, forsker Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning (NINA) forteller at prosjektet er unikt i Norge.

— «Villreinprosjektene i Langfjella» er organisert som tre samordnede forskningsprosjekter og skal gå over fem år, forteller Strand.

— Noen villrein blir utstyrt med GPS-sendere som kan fortelle oss hvordan de forflytter seg. Det ene merkeprosjektet skjer med villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, det andre på Hardangervidda og i Nordfjella, forteller Strand.

— Det tredje prosjektet skal fungere som en faglig overbygning for de lokale prosjektene. Dette er et generelt forskningsprosjekt som er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Konfliktområder

Et interimsstyre for hvert av de lokale prosjektene blir nå sammensatt med representanter for kommuner, kraftselskaper, fylkeskommuner, turistforeninger, villreinnemnder, Statens vegvesen, NVE, Statsskog, Jernbaneverket og fylkesmennenes miljøavdelinger.

— Prosjektet tar sikte på å dokumentere og skaffe kunnskap om reinens arealbruk og vandringsmønster i de utvalgte villreinområdene i det som kalles Langfjella, forteller Strand.

— Flere lokaliteter peker seg ut som «flaskehalser» eller potensielle konfliktområder. Eksempler på dette er blant annet randområdene som er viktige for bukkene, Rv 7 over Hardangervidda, Rallarvegen, Bergensbanen og Rv 50 i Nordfjella og turistforeningens løypenett på Hardangervidda.

Drar sørover

I alt elleve dyr fra Nordfjella har fått satellittsender festet med bånd rundt halsen. Tidligere i vinter ble ni rein på Hardangervidda merket og 15 dyr i villreinområdene i Setesdal.

I det siste har det samlet seg mye rein i fjelltraktene mellom Nordfjella og Hardangervidda. Trolig på grunn av snøforholdene har mange dyr fra Nordfjella krysset jernbanelinjen og søkt seg over til nye beiteområder i grenseområdet til Hardangervidda.

Olav Strand, som har vært med på merkingene, forteller at noe tilsvarende ikke har skjedd på 30 år. Derfor har man intensivert merkingene i dette området.