- Vi ser klare forskjeller i bruk av stemmeretten blant kvinner og menn når det gjelder de yngste aldersgruppene. Blant de yngste under 30 år er kvinnene i klart flertall, sier forskerne Jacob Aars og Dag Arne Christensen ved Uni Rokkan.

Under kommunevalget i 2011 stemte 48 prosent av de unge kvinnene i alderen 18-30 år, mens 40,8 prosent av mennene stemte.

Forskerne har også gått gjennom kjønnsforskjellene i valgdeltakelsen i kommunevalgene for 2003 og 2007. Tendensen er den samme. I den yngste aldersgruppen fra 18-30 år er det stadig flere kvinner som bruker stemmeretten, mens tallene går ned for menn.

- Overraskende

- Det er overraskende at forskjellen er så stor når det gjelder de yngste gruppene. Spørsmålet er om disse forskjellene forskyver seg etter hvert som dagens unge blir eldre, sier Christensen.

På Laksevåg videregående skole er tre jenter klare til å stemme til høsten. De er ikke i tvil om de skal bruke stemmeretten sin. At unge menn ikke er så flinke til å bruke sin, er overraskende for dem.

- Er det så stor forskjell? Det visste jeg ikke, sier Yngvil Groth Farsund.

Hun er elevrådsleder og synes det er vanskelig å se en årsak til at unge menn ikke er så engasjerte ved valgurnene.

-  Kanskje har jenter større pliktfølelse? Kanskje gidder vi mer? Vi ser jo ellers at flere damer tar høyere utdanning enn menn, sier Yngvil.

- Er mer beskjedne

- Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg opplever ikke at guttene er mindre engasjert, sier Ragnhild Kolbeinshavn.

Og én ting har hun bitt seg merke i:

- Det kan være at vi damer stemmer mer. Men når alt kommer til alt tror jeg vi er mer beskjedne. Det er flest menn som tar på seg verv og representerer. De er mer selvsikre, sier hun.

- Tallene viser at politikk er blitt mer en jenteting enn en gutteting. Mønsteret har endret seg gradvis, sier Guro Ødegård, forsker ved den uavhengige stiftelsen Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Hun forsker på ungdom og politisk engasjement.

- Kjønnsmønsteret har gradvis endret seg, og jentene vil sannsynligvis ta med seg sitt høye deltakelsesmønster inn i voksenlivet. Derfor er det grunn til å tro at kvinnene vil være i front blant fremtidens velgere, sier Ødegård.

kjønnsfordeling kommunevalget.pdf

Tatt igjen i 60-årene

Forskeren har sett den samme tendensen i frivillige organisasjoner. Det er ikke lenger slik at guttene har tillitsverv og jentene er medlemmer.

- Både politikken og frivillige organisasjoner er blitt en selvfølgelig arena for jenter. Dette gir seg utslag i valgdeltakelsen også, sier Ødegård.

Først blant dem som er i 50-årene jevner det seg ut. Når kvinnene er 60 år og eldre er det flere menn enn kvinner som stemmer.

- Det er grunn til å anta at kjønnsforskjellene kommer til å fortsette å forskyve seg oppover i alder, sier Christensen.

Kjønnsforskjellene i valg­deltak­elsen har vist seg å være identisk i stortingsvalg og kommunevalg. Dermed antar forskerne at kjønnsforskjellene i de ulike aldersgruppene er de samme ved stortingsvalget som denne undersøkelsen viser.

- Vi vet at valgdeltakelsen fordelt på kjønn er veldig lik der, så vi antar at tendensen er den samme, sier Aars.

Detter ikke av

- Jeg tror ikke unge kvinner kommer til å falle av og stemme mindre fordi vi blir eldre. Jeg tror dette vil holde seg, sier 18-åringen Yngvil Groth Farsund.

- Kanskje mennene kommer på banen senere, mange jenter er jo mer modne enn gutter på samme alder, mener Elén Amalie Leiren.

Hun legger til:

- Kanskje den politiske debatten har temaer som interesserer kvinner mer enn menn? Det er jo mye snakk om permisjonsordninger og slikt.

At vi har langt flere kvinnelige rollemodeller nå enn for 20-30 år siden, får flere unge kvinner til å engasjere seg, tror Ødegård.

Alvorlig generasjonskløft

Hun synes likevel at forskjellen i valgdeltakelsen mellom unge og eldre velgere er mer alvorlig.

- Vi har en alvorlig generasjonskløft. Færre unge har stemt i løpet av de siste tiårene, og avstanden i deltakelsen mellom unge og voksne har økt. Det er vel så viktig å diskutere, sier Ødegård.

- Tar kvinner stemmeretten for gitt?

- Ja, mange tar den for gitt. Men jeg synes det er viktig å ikke gjøre det. Rundt omkring i verden er det faktisk mange som kjemper for dette nå, sier Yngvil.

- Jeg kan ikke se for meg ikke å ha stemmerett, ikke å kunne si sin mening på denne måten, sier Elén.

- Det er jo grunnleggende for demokratiet å kunne stemme, og vi er med på å opprettholde det når vi stemmer, sier Yngvil.