Det viser en fersk rapport fra SINTEF Helse. Rapporten presenterer en rekke nøkkeltall og sammenlikninger mellom regionhelseforetakene for utviklingen i det psykisk helsevernet. Tallene gjelder for perioden 1998 og til 2005.

Lengst ventetid

En av hovedkonklusjonene i den vel fire hundre siders store rapporten er at Helse Vest ligger dårligst an blant helseforetakene når det gjelder å yte hjelp til psykisk syke barn og unge. Helse Vest har den lengste gjennomsnittlige ventetiden i landet på behandling, 105 dager. Gjennomsnitt på landsbasis er 83 dager.

Da opptrappingsplanen for psykisk helse ble iverksatt i 1998, var målet at det innen en tiårsperiode skulle være behandlingstilbud for 52000 barn og unge. Men det er fremdeles et stykke igjen til helsemyndighetenes mål er nådd. Fortsetter utviklingen i samme retning, er SINTEF usikker på om det er mulig å nå målet innen tidsfristen om to år. Vestlandet vil etter alt å dømme henge lengst etter.

Blir tapere

— Vi er dømt til å bli tapere i konkurransen mellom regionforetakene på dette feltet, sier Hans Stenby, plansjef i Helse Vest.

Han forklarer jumboplassen med at Vestlandet i hele planperioden har hatt et dårligere utgangspunkt enn de andre landsdelene. Opptrappingsmidlene har ikke bidratt til utjevninger. Derfor består forskjellene fremdeles.

— Selv om Helse Vest isolert sett har hatt en god utvikling, har vi ikke klart å ta igjen dette etterskuddet, forklarer han. Den generelle skjevfordelingen av helsemidler som landsdelen har vært utsatt for i en årrekke, kan være noe av forklaringen.

Men Stenby understreker at selv om Helse Vest ifølge tallenes tale er litt bakpå i forhold til de andre regionene, står målet fast. Innen 2008 skal også Vestlandet ha et tilbud på behandlingsplasser som tilsvarer fem prosent av barne og ungdomsbefolkningen.

— Derfor er det denne gruppen som nå får høyest prioritet i vår regionale opptrappingsplan, sier Stenby.

Deisz Orjan