En fersk indeksmåling på likestilling mellom menn og kvinner i Norge, viser at Ulvik kommer på 13. plass av de 430 kommunene i landet. Dermed er Ulvik den mest likestilte kommunen i Hordaland, og slår storbyen Bergen med god margin. Bergen havnet på 30. plass på listen.

Ordfører Mona H. Hellesnes i Ulvik tror næringsstrukturen i kommunen er årsaken til topplasseringen.

— Reiseliv og landbruk er hovednæringer. Historisk sett har det vært kvinnelige ledere på hotellene og en grei rollefordeling i gårdsdriften, sier hun.

  • I Hardanger er det også en høy andel jenter i utdanning. Siden kvinnene er aktive og bidrar i forskjellige roller, blir det en kultur for likestilling som ligger i underbevisstheten, sier Venstre-ordføreren.

Mer likestilte i byene

Med sin 30. plass må Bergen kommune se seg slått av blant annet Oslo, Tromsø og Trondheim. Generelt scorer storbyer høyt på likestilling.

— Det er logisk at storbyene kommer best ut, siden det er her man har universiteter og høyskoler, og dermed folk med høy utdanning, sier Nina Berven, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Indeksen fra SSB er revidert i år, og dekker flere mer enn tidligere. Blant annet utdanningsnivå, inntekt, andel barn i barnehage, andel kvinnelige ledere og andel kvinner og menn med politisk innflytelse.

Men sammenlignet med andre nordiske land, mener Berven Norge ikke har grunn til å skryte.

— Over 40 prosent av yrkesdeltagende kvinner i Norge jobber deltid. Det er veldig høyt i internasjonal sammenheng. Vi har også et mer kjønnsdelt arbeidsmarked. I forhold til nabolandene er vi langt mer kjønnskonservative i Norge.

Unge, tilfredse kvinner

Synet på betydningen av barnehager er et eksempel på dette.

— Vi er en sinke i forhold til andel barn i barnehagen. Holdningsundersøkelser viser at mange nordmenn mener barn under seks år burde være mer hjemme med mor. I Sverige begrunnes barnehagesatsingen ut ifra et likestillingsperspektiv; å få kvinnene ut i jobb. I Norge er fokuset på barnas beste, sier Berven.

Hun viser også til at unge norske kvinner er mindre opptatt av likestilling enn eldre kvinner.

— Det kan være fordi en ikke føler behovet for større likestilling, eller det kan være at vi går i en retning av en mer kjønnskonservativ holdning.

Menns kamp

— Hvor ligger den største utfordringen i Norge for å øke likestillingen?

— Å få flere kvinner i fulltidsarbeid, slik at de blir mer økonomisk uavhengige. Det er også viktig å skape mer bevissthet rundt konsekvensene av valg en tar. Det som er praktisk og hyggelig for familien, som at mor er hjemme hver fredag, er veldig kostbart på lengre sikt. Blant annet går det utover pensjonen, sier Berven.

Men menn har også en kamp å kjempe, mener hun.

— Mange fedre sier de slipper mindre til på hjemmebane. De kommer også dårligere ut etter samlivsbrudd enn kvinnene. Som hovedregel skal omsorgen være likt fordelt, men i all hovedsak er barn betydelig mer hos mor enn hos far etter brudd.

Hvordan er likestillingen hjemme hos deg? Del gjerne dine erfaringer.

Bergens Tidende