Hegrenæs velger å være fornøyd med den satsingen Jernbaneverket legger opp til rundt Bergen i den kommende 10-årsperioden.

— Dobbeltsporet til Fløen er på skinner. Og den nye tunnelen gjennom Ulriken til Arna vil komme, det er helt sikkert. Men hvor fort den vil komme, avhenger som vanlig av de bevilgende myndighetene, sier Hegrenæs til Bergens Tidende.

Det skal i alle fall ikke stå på Jernbaneverket. Jernbanedirektør Steinar Killi legger nå på bordet forslag til den mest omfattende utbyggingen av norsk jernbane noensinne, med en investeringsramme på over 26 milliarder kroner i perioden til og med 2015.

— Vi ser jo at mesteparten går til Oslo-området, men vi får være fornøyd hvis vil bare får gjennomført de planene vi har for Bergen. Men jeg er nok litt skuffet over den manglende satsingen på Ringeriksbanen. Den er ført opp nokså uforpliktende helt i slutten av planperioden, sier Hegrenæs.

Satser på nærtrafikk

Jernbaneverkets planprogram er en oppfølging av Stortingsmelding Nasjonal transportplan 2006-2015, og de viktigste målene for planperioden er følgende:

  • Økt kapasitet for nærtrafikken i Osloregionen, Stavanger-, Bergens-, og Trondheimsområdet
  • Økt kapasitet og redusert reisetid for regiontrafikk på Østlandet
  • Økt kapasitet for godstrafikk mellom landsdelene og til/fra utlandet

Samferdselsdepartementet har beskrevet tre forskjellige veier frem mot disse målene:

1. Investere jamt hvert år i 10 år, dvs. 2,6 mrd. pr. år både i 2006- 2009 og i 2010-2015

2. Investere mye i første periode, dvs. 3.6 mrd. pr.. år i 2006-2009, og 1.7 mrd. pr. år i 2010-2015

3. Investere lite i første periode, dvs. 1,5 mrd. pr. år i 2006 - 2009, og 3,8 mrd. pr år i 2010-2015

Ut på høring

I Region Vest (Bergens- og Sørlandsbanen) er det dobbeltsporet på Jæren og godsterminalen på Ganddal som er de dominerende nyinvesteringene.

To togspor Bergen-Fløen blir fullført uansett hvordan investeringene kommer.

Ulriken tunnel (dobbeltspor Arna-Bergen) blir fullført etter 2009 uansett alternativ, men dersom man velger å investere lite frem til og med 2009, blir det tidligst oppstart i 2010.

Krysningssporforlengelse Arna er foreslått gjennomført i perioden 2007-2008 ved alternativ 1 og 2.

Ringeriksbanen blir startet opp i slutten av andre del av perioden uansett alternativ, og fullføring vil skje etter 2015.

Planforslaget fra Jernbaneverket skal nå ut på høring til kommuner, fylker og andre som skal uttale seg. Frist for høringen er 1. mai.