Kontrollen med byggevirksomheten i Bergen har aldri vært dårligere. De siste fire årene har kommunen på eget initiativ ikke gjennomført et eneste tilsyn for å avdekke ulovligheter. Det til tross for at det i denne perioden har vært en formidabel aktivitetsvekst i byggebransjen.

1000 ulovlige saker

Det er kommunerevisjonen som har avdekket tingenes begredelige tilstand i kommunens etat for byggesak og private planer. En revisjonsrapport som kontrollutvalget har bestilt kommer til følgende konklusjoner:

  • Bergen kommune avdekker færre ulovligheter enn det sammenliknbare kommuner gjør.
  • Kommunen har de siste fire årene ikke prioritert tilsyn med ulovlige saker.
  • Kommunen har frem til i dag ikke hatt rutiner for å føre tilsyn, men rutinene er nå på plass.
  • Det er stort sett naboer som rapporterer om ulovligheter i tillegg til brannvesenet i Bergen.

De siste tre årene har kommunen avdekket drøyt 150 ulovlighetssaker årlig. Tidligere undersøkelser antyder at det reelle antall ulovligheter ligger seks ganger høyere, eller ca 1000 ulovlighetssaker bare i Bergen.

Svak oppfølging

Rapporten avdekker også at kommunen ikke prioriterer oppfølging av ulovlighetssaker.

  • Først i det aller siste er det laget skriftlige rutiner for hvorledes ulovlighetssaker skal følges opp.
  • Kommunen kan kreve betaling fra tiltakshaver for det merarbeid ulovlighetssaker fører med seg, men det blir ikke gjort.
  • Det er svake rutiner på å følge opp de frister etaten gir til tiltakshaver når det oppdages ulovligheter. I mange saker følges ikke tvangstiltakene opp.
  • Det finnes ingen oversikt over hvor mange og hvilke typer sanksjoner som gitt.
  • Saksbehandlingstiden av ulovlighetssaker er for lang.

Dropper sanksjoner

Dersom det avdekkes ulovligheter er det en målsetting å gjøre ulovlighetene lovlige. Det tilsier at tiltakshaver gis mulighet til å levere inn søknad i ettertid. Dette skjer via pålegg eller forhåndsvarsel.

Men i en tredel av de sakene revisjonen har undersøkt er det ikke gitt slike pålegg. Det fremgår ikke av sakene om de ulovlige forholdene er rettet opp.

Det er også mulig for kommunen å ilegge tvangsmulkter. Dette er gjort i hver sjette av de sakene som er kontrollert. Alle tvangsmulkter er i etterkant blitt trukket. Det fremgår ikke av de sakene revisjonen har gjennomgått om alle ulovligheter er rettet opp. Revisjonen skriver: «Vår utvalgsundersøkelse indikerer at pålegg og sanksjoner i mindre grad har en funksjon som ris bak speilet.»

Kan forebygge ulovligheter

Kommunerevisjonen mener den manglende oppfølgingen av tvangsmulkter og andre sanksjoner har en uheldig virkning. En streng praksis på dette området kan virke forebyggende og føre til at utbyggere ikke starter ulovlig byggevirksomhet.

Konklusjonen til kommunerevisjonen er som følger.

«Bergen kommune (har) ikke ivaretatt sine tilsynsoppgaver i tråd med regelverkets intensjoner for å avdekke ulovlighetssaker.»