— Jeg er fornøyd med Innsynsutvalgets konklusjoner og det er selvfølgelig viktig at rettferdigheten seirer til slutt. Men samtidig må vi ikke glemme at både offentlig ansatte, politimestre i Bergen og politikere går fri påtale. De har begått grove ulovligheter og krenket folks politiske frihet, sier Torstein Hjellum.

«Graverende måte»

Innsynsutvalget skriver i sitt vedtak at «Det legges til grunn at det instruksstridig er registrert opplysninger om Dem i et betydelig omfang, og at overvåkningspolitiets ulovlige bruk av overskuddsinformasjon fra telefonkontroll samlet er av en slik alvorlig art at det griper inn i det enkelte menneskes private sfære på en graverende måte.»

Den to kilo tunge mappen til Hjellum gir tidvis også et glimt av den politiske aktivistens privatliv. Her er bilde fra leiligheten, barna er med og overvåkningspolitiet har til og med funnet grunn til å nevne at Hjellum i sin tid skaffet seg en 15 fots Askeladden.

— Jeg synes det er skremmende at jeg er blitt ulovlig overvåket i 13 år. Dessuten synes jeg det er skremmende å tenke på at politiet har kjent til og registrert deler av privatlivet mitt. Dokumentene avslører også at enkelte kilder må ha befunnet seg i nærmiljøet mitt. Det er ikke hyggelig, sier Hjellum.

Lovlig politisk virksomhet

Torstein Hjellum var med å stifte AKP i 1973. Han forstår at overvåkningspolitiet på begynnelsen av 70-tallet var nysgjerrige og skeptiske til den virksomheten AKP drev på med.

— Når vi begynte hadde vi noen uheldig formuleringer i programmet om væpnet revolusjon. Det var en stor feiltakelse å bruke et slikt begrep, og vi drev aldri med noe som hadde med våpen å gjøre. Det er klart Overvåkningspolitiet måtte sjekke dette, men de fikk raskt greie på at vi drev lovli, sier Hjellum.

Det går og frem av Tilsynsutvalgets konklusjoner.

— Tatt i betraktning det omfang registreringsvirksomheten i dette tilfelle har fått, og at det i det alt overveiende omhandler lovlig politisk virksomhet, tilsier det etter utvalgets mening et klart brudd på den politiske frihet et menneske i et demokratisk samfunn må inneha. Noe som igjen tilsier at De må anses å ha lidd alvorlig skade i innsynslovens forstand.

Agenter på Universitetet

Torstein Hjellum er forsker ved Universitetet i Bergen. I mange år dreide overvåkingen seg også om Hjellums faglige virksomhet på universitetet. Det går frem at POT hadde egne agenter der. Alle navn er sladdet i de 155 dokumentene Hjellum har fått.

Hjellum er fornøyd med at Innsynsutvalget har lagt stor vekt på hans status som forsker. «Det er her også lagt vekt på at forskermiljøer må anses å ha en særlig beskyttelse mot inngrep fra myndighetenes side mot utøvelsen av sin virksomhet.»

60.000 kroner er ikke all verdens, og Hjellum skal ikke bruke pengene på seg selv.

— Jeg har tenkt å gi dem vekk til ulike organisasjoner som kjemper for menneskerettighetene, sier Hjellum.