Situasjonen for villaks og sjøørret er generelt vanskelig i Hordaland. I Nordåsvatnet er gytebekkene for sjøørreten blitt ødelagt blant annet av veibygging. Men noe sjøørret er det å få i vatnet, og fiske med stang etter arten er blitt svært populært. Nylig er det foretatt kartlegging av hva som må gjøres for å forbedre og restaurere gytebekkene. Dette skjer i regi av Fritidsfiskeprosjektet til Bergen kommune og Bergen Sportsfiskere.

Fiskeforvalter Atle Kambestad hos fylkesmannen i Hordaland sier til Bergens Tidende at det er viktig at grunnlaget for dette arbeidet ikke reduseres ved at det fiskes etter ørret med garn i Nordåsvatnet.

Sjøørreten må få fred

— Særlig er det viktig at det ikke skjer garnfiske nå, fordi ørreten venter på å gå opp i elvene for å gyte, sier han.

— Vi har åpnet for garnfiske etter rømt oppdrettsfisk i mesteparten av fylket i perioden fra 1. oktober til 28. februar. Men dette gjelder ikke i fredningssoner. Og hele Nordåsvatnet og Sælenvatnet er en fredet sone, påpeker Kambestad.

— Det er ekstra trist og uforståelig at tyvfisket med garn skjer nå, fordi sjøørreten er av elendig kvalitet når den er gytemoden. Slik fisk har liten matverdi. I fremtiden kan sjøørretfisket vil bli langt bedre i Nordåsvatnet når effekten av restaureringstiltakene kommer. Men da må fisken få fred nå, sier Kambestad.

Oppsynet på plass

— Vi har hørt rykter om at det har foregått ulovlig garnfiske i Nordåsvatnet. Derfor har vi anmodet Hordaland politidistrikt om at oppsynet holder aktiviteten under oppsikt, sier Kambestad.

Bergens Tidende fulgte politiførstebetjent Terje Haugland ved Hordaland politidistrikt på oppsynspatrulje med hurtiggående gummibåt en kveldsstund. Han kjørte langs land Nordåsvatnet rundt. I Skjoldbukten kom vi over et ulovlig garn. Det inneholdt en ørret og 8 lyr. Alle fiskene ble kastet på sjøen. Garnet ble beslaglagt. Landtauet ble forsynt med en rød lapp med denne påskriften: «Deres fiskeredskap er beslaglagt. Eventuell henvendelse kan gjøres til politiet». Lappen er undertegnet Statens naturoppsyn.

Trenger ekstra vern

Haugland forteller at dette ikke er første gang han har funnet ulovlig ørretgarn i Nordåsvatnet. En gang fant han et ulovlig garn med 8 gyteklare sjøørreter. Også i Sælenvatnet har Haugland funnet ulovlige ørretgarn.

Fylkesmannen i Hordaland innførte i 1997 en ny forskrift som regulerer fisket utenfor vassdrag med anadrom laksefisk (laks og sjøørret). Fredningsvedtektene ble innført for å gi lakse- og sjøørretbestandene ekstra vern. Det ble opprettet 45 fredningssoner i fylket utenfor alle vassdrag som fører laks og sjøørret. I fredningssonen skal alle faststående fiskeredskaper senkes ned til minst fem meters dyp. Ved siden av Nordåsvatnet og Sælenvatnet, er det ellers i Bergen også fredningssone i Arnavågen.