56-åringen som står tiltalt etter Plan— og bygningslova nektar straffeskuld for at han ulovleg har bygt og brukt ei hytte og eit kaianlegg på eigedommen sin på Teistholmen.

Byggjetiltak i Fitjarøyane blir vurdert ekstra strengt fordi det er både strandsone, LNF-område (landbruk, natur, fritid) og er tillagt særskilde, nasjonale verdiar. Blir 56-åringen funnen skuldig, risikerer han både bøter og erstatning til Fitjar kommune og krav om å riva bygg.

Første prøvestein Forholdet er det første av fire politimelde strandsonesaker som kjem for retten etter ein hemmeleg aksjon 14. og 15. april i fjor. Politiet, Fitjar kommune, Kystvakten og Fylkesmannen deltok med media på slep, og avslørte rundt 20 byggjeforhold som er vurdert som ulovlege.

— Vi vil prøva desse fire sakene rettsleg først, før vi går inn og vurderer kva vi gjer med dei rundt 20 andre, sa Fitjar-ordførar Harald Rydland (KrF) i si vitneforklaring.

— Alt var ferdig bygt då eg overtok eigedommen ved frådeling i 1995, sa 56-åringen i Sunnhordland tingrett. Han la til at han midt på 1980-talet hadde vore med på å oppføra bygget som eit lagerskur på det som då var faren sin eigedom.

— Var det byggjeløyve for skuret og bryggja? ville dommar Knut Gramstad vita.

— Det veit eg ikkje. Eg har spurt min gamle far, og han hugsar ikkje. Det var ikkje problem med å få byggja skur på den tida. Eg har heller aldri fått tilbakemelding frå kommunen som tilsa at tiltaket ikkje var søkt om, sa tiltalte.

- Kamuflasjen vaks opp - Er du einig i at det kan oppfattast som at skuret er prøvd skjult? spurte aktor Hallvard Gardshol Bjørndal.

— Ja, men det var ikkje meininga. Kamuflasjen er grantre og buskar som har vakse opp etter at skuret blei bygt.

— Vurderte du å søkja om løyve for kaifundamentet?

— Nei, bror min sa at det ikkje trongst for konstruksjonar under 80 centimeter, sa 56-åringen, og la til at kaien er fjerna etter aksjonen i fjor.

Politimannen som deltok i Fitjar-aksjonen, Trond Atle Sjøvold, har eit anna inntrykk av «kamuflasjehytta» enn eigaren.

— Eg vil karakterisera det som hytte. Gjennom glaset såg eg benker og brunevarer. På taket stod eit solcellepanel. Ein platting var under arbeid. Dels uttørka greiner var stabla opp framfor langsida mot sjøen, tydeleg for å skjula at det var noko der, sa Sjøvold i si vitneforklaring.

- Dispensasjon utelukka 56-åringen sin forsvarar, advokat Frode Skogvold, spurte både ordførar Rydland og Fitjars plan- og bygningssjef Lovise Vestbøstad om kvifor grunneigaren ikkje blei gitt høve til å søkja om løyve i ettertid, før han blei politimeld. Begge svara at det var uomtvisteleg at han med dagens strenge strandsoneregime ikkje ville få dispensasjon til bygningsmessige tiltak.

— Det ville blitt ein omveg og ein dårleg måte å behandla folk på å be han om det, når det ut frå tidlegare praksis var utelukka med dispensasjon, sa ordføraren, som førte politimeldingane i pennen.

Rettssaka held fram med prosedyrar i dag.