— Dette er svært interessante opplysninger. Vi vet at det var tipp-plass på Nygårdstangen tidligere, men det er helt nytt for oss at det ble tømt store mengder PCB-holdige glassruter der.

— Hvilke konsekvenser bør disse opplysningene få?

— Omfanget av forurensningen må kartlegges, det bør foretas miljøtekniske undersøkelser, og deretter får vi vurdere om vi skal iverksette nødvendige tiltak.

— Hvilke tiltak er aktuelle?

— I forbindelse med PCB-opprydding er det oftest snakk om tildekking, forsegling eller å fjerne kildene.

— Kan det bli aktuelt å grave opp området?

— Vi skal ikke utelukke det, men det kan bli veldig kostbart, sier Kvingedal, og legger til at man allerede sliter med å skaffe midler til å rydde opp i de kjente PCB-områdene i Byfjord-området.

Byveterinær Ingvar Tveit uttalte til BT sist søndag at tilrenning fra hittil ukjente kilder bidrar til at PCB-tilstanden i sjøen rundt Bergen ikke viser tegn til bedring. Nå kan altså myndighetene ha fått avdekket en av forurensningskildene.

Overingeniør Bente Sleire i Statens forurensningstilsyn mener det er alvorlig, men viktig at denne type PCB-kilder blir avdekket.

— Hvor stor er faren for forurensning fra slike fyllinger med PCB-holdig materiale?

— Den er stor. Mye av miljøgiften havner i bunnsedimenter, der de blir tatt opp av larver og andre organismer. Stoffet oppkonsentreres så i næringskjeder. Jo høyere opp i næringskjeden PCB havner, desto giftigere blir det, sier Sleire.

PCB (polyklorerte bifenyler) er en syntetisk klorforbindelse som er akutt giftig for marine organismer og kan forårsake helseskader hos mennesker. Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980. Folk frarådes å spise lever fra fisk fanget i fjordområdene rundt Bergen på grunn av for høye PCB-forekomster.