• Vi har ikke oppfattet at muligheten for å justere ned likningsverdien på huset har vært reell for særlig mange av våre medlemmer, sier advokat for Huseierforening i Bergen, Dag Nødvedt.

Nødvedt har de siste ti årene jobbet med ulike sider ved boligjuss og har arrangert en rekke kurser for huseierforeningens medlemmer. Han stiller seg undrende til Svein Røynesdals uttalelser om at muligheten for å få satt ned likningsverdien er kjent blant de aller fleste huseiere det er aktuelt for.— Jeg har oppfattet at kravet om at det skal være snakk om vesentlige endringer i likningsverdien, i praksis har gjort det uaktuelt for svært mange å søke om å få denne verdien nedsatt, sier Nødtvedt. Han viser til at de aller fleste hus bygget før 1970 har en likningsverdi som ligger svært lavt, og til dels godt under skattetaksten.- Jeg tviler på om likningssjefen har grunnlag for å si at huseierne har fått en oppfordring til å undersøke muligheten for en nedjustering. Det måtte i tilfelle være gjennom en kunngjøring på 90-tallet. Det er ved å sjekke innbetalingsblanketten på kommunale avgifter og eiendomsskatt som går til kemneren, at huseiere kan få vite hva skattetaksten på huset er. Ved å sammenholde denne med likningsverdien kan man se om verdien er for høy og om man i realiteten betaler for mye skatt.- Det er dessverre ingen automatikk i at en på ligningskontoret går inn i kemnerens register og sjekker hvilket takstgrunnlag kemneren skriver ut de kommunale avgifter etter, sier advokat Dag Nødtvedt.