Selv om tre av seks fakulteter gikk inn for en ny ledelsesform, med ansatt rektor, vedtok styret ved Universitetet i Bergen i går å beholde dagens ordning.

— Her har det jo vært en omfattende debatt både ved og rundt universitetet, sa rektor og styreleder Sigmund Grønmo som innledning til diskusjonen.

Gemyttlig diskusjon

Selv om det har vært høy temperatur i ordskiftet om universitetets ledelsesform, gikk styrebehandlingen relativt gemyttlig for seg. Styremedlemmene Arne Skauge og Dag Aksnes argumenterte for at UiB ville være bedre tjent med ekstern styreleder og ansatt rektor.

— Da jeg avsluttet mine studier her i 1970 gikk cirka syv prosent av den relevante befolkningen gjennom universitets- og høgskolesystemet. I dag er det cirka 25 prosent, da er det et annet spørsmål hvorvidt samfunnet skal delta i styringen, sa Skauge.

I høringsrunden har styrene ved Det juridiske, Det medisinsk-odontologiske og Det matematisk-naturfaglige fakultet gått inn for ansatt rektor. Ifølge biologiprofessor Aksnes har særlig de to siste miljøene større behov for tydelig ledelse og prioritert ressursstyring.

— Det er en dyp splittelse mellom fag som preges av mange individuelle prosjekter og fag som krever tung infrastruktur, sa Aksnes, men la til:

— Det er ikke bra, vi skal ikke dyrke den splittelsen videre.

Legger opp til videre debatt

Rektor Grønmo anerkjente splittelsen mellom fakultetsstyrenes syn, men understreket at en undersøkelse blant alle ansatte viste et klart flertall for nåværende ordning i alle grupper og enheter.

— Alt annet ville vært en sensasjon, var Arne Skauges kommentar til undersøkelsen, som ifølge ham reflekterte universitetsmiljøets iboende motvilje mot styring utenfra.

Etter en drøy time munnet diskusjonen ut i et enstemmig vedtak uten motforslag. Ordlyden i vedtakets andre del ble imidlertid justert for å ta høyde for uenighet og videre debatt:

«Styret har merket seg synspunktene som er kommmet i høringsrunden om styrings- og ledelsesformer på institusjonsnivå og forventer at universitetets ledelse legger opp til en bred drøfting av ulike ledelsesmodeller frem til perioden 2013-2017.»

- Ulike virkeligheter

Etter styrebehandlingen understreket Aksnes at splittelsen han sikter til går på ledelsesnivå, ikke gjennom hele universitetsmiljøet.

— Man opplever ulike virkeligheter, behovet for ledelse er ikke det samme, sier Aksnes.

Rektor Grønmo sier seg fornøyd med vedtaket og synes ikke at debatten forut er blitt dreiet for mye over på hans egen rolle.

— Jeg har for min del holdt fast ved at dette er en debatt om ulike styringsmodeller og synspunkter på disse.