Det var fylkesmann Svein Alsaker som sto for den høytidelige overrekkelsen til den første kvinnelige rektor ved Universitetet i Bergen.

Kirsti Koch Christensen (62) er født og oppvokst i Oslo og kom til UiB i 1988 som førsteamanuensis ved Institutt for fonetikk og lingvistikk. Med unntak av et avbrudd i 1990/91, hvor hun var engasjert ved UiO, har hun vært ved instituttet og ble i 1991 professor i allmenn lingvistikk.

Japan-opphold vendepunkt

Rektor Kirsti Koch Christensen startet sin universitetsutdanning ved UiO og oppnådde cand.mag.-graden 1964. I forbindelse med familiens opphold i Japan, benyttet hun anledningen til å studere japansk (1971-73).

Dette ble et viktig vendepunkt i hennes faglige og profesjonelle karriere.

Tilbake i Norge avla hun grunnfagseksamen i japansk (1974) og i allmenn språkvitenskap (1975). I 1978 tok hun magistergraden i allmenn språkvitenskap ved UiO. Hun har hatt flere lange studie— og forskningsopphold i utlandet, bl.a. ved Stanford University, Massachusetts Institute of Technology og University of Hawaii.

I hele sin faglige karriere har Kirsti Koch Christensen vært interessert i og opptatt av fag- og universitetspolitiske spørsmål. Hun er sterkt engasjert i likestillingsspørsmål, og har vært et aktivt medlem av Forskerforeningen. Hun var medlem av fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet samt Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo i flere perioder i den tiden hun var ansatt der.

Rektor til 2005

Hun ble instituttstyrer ved UiB i 1992 og medlem av Det akademiske kollegium i 1993. I perioden fra 1996 til 1998 var hun prorektor, og er nå valgt som rektor ved Universitetet frem til 31. juli 2005.

Som språkforsker nyter Kirsti Koch Christensen stor respekt og anerkjennelse og har et stort internasjonalt nettverk og som pedagog, underviser og veileder har hun et enestående og vidtfavnende engasjement.

Hun er særlig opptatt av prosessorientert skriving og skrivepedagogikk - og viser et like stort engasjement enten det dreier seg om begynnerstudenter eller doktorgradskandidater.

Hun er derfor en populær underviser og veileder - og har fortsatt en stor aktivitet knyttet til forskerutdanningen som hun ivaretar samtidig med sitt rektorverv. Bredden i hennes veiledningsvirksomhet går langt ut over hennes egne spesialområder - noe som reflekterer hennes evne til raskt å sette seg inn i nye saksfelt.

Stor bredde

I perioden 1996-2001 satt hun som medlem i «Ledningsgruppen for høgre utdanning» under Nordisk ministerråd. Kirsti Koch Christensen er medlem av Det europeiske rektorkollegium og ble valgt som styreleder i Universitets- og høgskolerådet for perioden 2002-2003. Innen forskningsrådssystemet har Kirsti Koch Christensen nedlagt et stort arbeid. Hun har vært medlem av faggruppen for språkvitenskap og filologi, og har siden omdanningen av forskningsrådet i 1992 og frem til 2000 vært medlem av interim- og senere hovedstyret.

Hun har i perioden 1992-1999 både vært medlem av både i råd og fagnemnd i Norsk språkråd. Bredden i Koch Christensens virksomhet kan også illustreres ved at hun fra 1999-2002 var medlem i Statoils styre.

Rektor Kirsti Koch Christensen er for tiden aktiv i debatten rundt Kvalitetsreformen og opptatt av å sikre universitetene nok ressurser til å gjennomføre den på en forsvarlig og god måte.

Med sine mange interesser, sine store kunnskaper og sin resultatrettede holdning, representerer Kirsti Koch Christensen en ledertype som er spesielt verdifull i den omstillingsprosessen som universitetene nå er midt oppe i. Fra å være monopolinstitusjoner innen høyere utdanning og forskning, er universitetene nå stilt overfor en konkurransesituasjon som stiller store krav til vurderingsevne og diplomati.

REKTOR Kirsti Koch Christensen ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden i går. Det var fylkesmann Svein Alsaker som sto for utnevnelsen.<p/>FOTO: TOR HØVIK