Disse er:

— Samfunns og næringslivsforskning AS (SNF)

— Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

— Havforskningsinstituttet (HI)

— Christian Michelsens Institutt (CMI)

— Christian Michelsen Research AS (CMR)

— Unifob AS/Rokkansenteret

— Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling.

Universitetet har en eierpost på 4 prosent i SNF, og er representert i styret. Eierposten er strategisk begrunnet. Utdannings- og forskningsinstitusjonen har ikke eierinteresser eller styrerepresentasjon i de øvre instituttene, men det er inngått en samarbeidsavtale med Havforskningsinstituttet.

Målet er å forhandle frem en avtale om bredere og mer systematisk samarbeid i fremtiden. Universitetet vil også ta initiativ til en samarbeidsavtale med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Samarbeidet mellom organisasjonene har som regel vært konsentrert om prosjekter, og har ikke hatt preg av bevisst strategisk samarbeid på institusjonsnivå. I fremtiden sier universitetsledelsen at eierinteresser og samarbeidsavtaler skal være strategisk begrunnet, institusjonelle og forpliktende. Mål er å samle miljøene i bergensregionen og i neste omgang på Vestlandet.