Bergen kommune får det inn med arkeologskjeer i brevet styret i Stiftelsen Bryggen i går sendte planavdelingen for indre by.

I brevet svarer styret på kommunens spørsmål om hvordan stiftelsen ser for seg den midlertidige bruk av det frigitte Bryggen-arealet, etter at den kjørende trafikk trekkes ut mot kaikanten.

Uttalelsen fra stiftelsens styre er på kollisjonskurs med ønskene både fra Bryggen Private Gårdeierforum og Bryggen Vel. Begge disse partene ønsker nytt «liv og røre» i området, i form av uteservering og frontsalg av varer fra butikker, kunstnere og håndverkere.

For Stiftelsen Bryggen derimot, er Bryggefronten en del av Verdenskulturminnet og en vernet buffersone for Bryggen.

«Det virker derfor uforståelig at man nå går ut med invitasjon til forslag til bruk, utforming og realisering av et område hvis kulturverdier man er satt til å beskytte», skriver styret i brevet.

Stiftelsen på sin side gjør det klart at man aksepterer ingen annen aktivitet enn fotgjengertrafikk langs Bryggen-fasaden.

— Vanskelig å reversere

I brevet blir det kraftig understreket at stiftelsen er motstander av at Bryggen-fronten skal få uteservering og annen kommersiell virksomhet.

«Tilbudet til turister dominerer i dag Torget og uteserveringer ligger på rekke og rad rundt Vågsbunnen. Det er ingen grunn til å gi åpning for slike aktiviteter på det frigjorte området», heter det videre.

Stiftelsen er av den oppfatning at åpner man først for slike aktiviteter, er de vanskelig å reversere.

Derimot vil stiftelsen ikke motsette seg at arealet kan benyttes til spesielle tiltak som håndverksdager eller andre arrangement tilknyttet formidling av Bryggens kulturhistoriske verdier.

«Men kommersiell utnyttelse av nærarealet rundt Bryggen er ikke ønskelig. Hensynet til Bryggens status som Verdenskulturminne må være overordnet alle andre ønsker», heter det i brevet.

«Det er de kulturhistoriske verdier og byens historie som skal formidles på Bryggen. Andre opplevelser kan finne annen lokalisering», sier man.

Må dokumenteres

I brevet blir betydningen av videre historiske undersøkelser av området også påpekt.

«Området fra Bryggefronten og frem til den nye veilinjen har altså høy antikvarisk egenverdi og meget høy miljøverdi. Kulturminnegrunnlaget må undersøkes videre og dokumenteres», heter det.

Dermed er frontene klare i den videre diskusjon om «liv og røre» på Bryggen. På den ene siden står den «fundamentalistiske» Stiftelsen Bryggen med sin rene bevaringsinteresse - på den andre siden gårdeierne og brukerne av Bryggen, med en kommersiell interesse i tillegg. Og i midten Bergen kommune og dens rådgivere - som skal finne balansen mellom synspunktene.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har tidligere gitt uttrykk for at hun ikke ønsker seg Bryggen som et «musealt, dødt område bare for turister», mens byantikvar Siri Myrvoll så sent som i gårsdagens BT ga uttrykk for et ønske om at Bryggen må være en del av det levende Bergen.

Konklusjon i dag

På møtet mellom kommunens planavdeling og byantikvaren i går, ble fremtidig utforming og bruk av arealet i Bryggefronten diskutert. Sjefarkitekt Stein Furru ved planavdelingen sa til Bergens Tidende at konklusjonen på møtet ikke vil bli trukket før ut på dagen torsdag.

BARE FOTGJENGERE: Stiftelsen Bryggen ønsker ingen annen permanent aktivitet i Bryggefronten enn fotgjengere.<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND