Det er klart etter at fylkestinget denne uken valgte å gå imot fylkesutvalgets tilråding om ikke å søke om å få bli med i prøveprosjektet som enhetsfylke. Bakgrunnen for fylkesutvalget sitt nei-standpunkt i Sogn og Fjordane er, ifølge fylkesordfører Nils R. Sandal, en så stor uenighet at det umuliggjør en omforent søknad til departementet. — En omforent søknad om enhetsfylke fra fylkesmann og fylkeskommune vil styrke muligheten for at søknaden innvilges, sier statssekretær Morten A. Meyer i Kommunal- og regionaldepartementet til Bergens Tidende.

De fleste fylkene, deriblant Hordaland, velger ikke å søke. Disse fylkene begrunner sitt standpunkt med frykten for at et forsøksprosjekt som enhetsfylke kommer til å stjele så mye ressurser at det går ut over fylkeskommunens viktige oppgaver i hele forsøksperioden; oppgaver som regional utviklingsaktør og verdiskaper. - Sogn og Fjordane fylkeskommune søker om å bli enhetsfylke for å få mer makt overført fra statlig nivå til de folkevalgte i fylkestinget?

— Når medlemmene av fylkestinget er opptatt av å få mer makt overført fra stat sentralt til fylkeskommuner og primærkommuner, så imøtekommer regjeringen dette gjennom en omfattende ansvarsreform. Fra 2003 gis fylkeskommunene blant annet langt større frihet i bruken av distriktsregionale virkemidler, sier Meyer. Beslutninger som inntil i dag har vært foretatt av Storting og regjering innenfor regional utvikling vil fra årsskiftet bli besluttet av fylkeskommunene. Resultatet bør da bli at fylkeskommunene, ifølge Meyer, får klart styrket egen regions mulighet til å øke verdiskapingen i fylket.

fakta/enhetsfylke

  • Enhetsfylke betyr at fylkeskommunen integreres med fylkesmannen til ett regionalt organ.
  • Det skal være en administrativ leder med dobbeltrolle ved både å være leder for den statlige og fylkeskommunens del av enhetsfylket.
  • I første omgang er enhetsfylket en forsøksordning som vil bli evaluert av Kommunaldepartementet, før ordningen eventuelt kan bli permanent eller avsluttes etter en forsøksperiode.
  • Grunnlaget og løsningsvalgene bak søknaden om å bli med på forsøket må utarbeides i et tett samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommunen.
  • Siden dette er et forsøk vektlegger departementet, i invitasjonen til fylkene, at de ansattes rettssikkerhet ikke må svekkes.
  • Et eventuelt forsøk som enhetsfylke – godkjent av Kommunaldepartementet - kan tidligst komme i gang i 2004.